Άρθρο 44 Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί της υποχρέωσης του προς ον η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος ή του φορέα αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης να καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό σε εύλογο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο εκμετάλλευσης, καταργείται.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2121/1993, περί του δημόσιου δανεισμού, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, έργων από τις βιβλιοθήκες των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολικές βιβλιοθήκες), καθώς και από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και περί της πρόβλεψης του καθορισμού της αμοιβής που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για τον δημόσιο δανεισμό, του τρόπου και του συστήματος είσπραξης και διανομής της με έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος, καταργείται.