Άρθρο 16 Έργα εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα – Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 2121/1993 (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790)

 

Μετά το άρθρο 31 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί των υποχρεώσεων των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, προστίθεται άρθρο 31Α, ως εξής:
«Άρθρο 31Α
Έργα εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα
1. Όταν έχει λήξει η διάρκεια προστασίας ενός έργου των εικαστικών τεχνών, κάθε υλικό που προκύπτει από την αναπαραγωγή του έργου αυτού δεν προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή με συγγενικά δικαιώματα, εκτός εάν το υλικό που προκύπτει από την εν λόγω αναπαραγωγή είναι πρωτότυπο, με την έννοια ότι αποτελεί προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του.
2. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του ν. 4858/2021 (Α’ 220).».