Άρθρο 7 Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790)

 

Αντικείμενο του Μέρους Β’ είναι η θέσπιση κανόνων: α) που αποσκοπούν στην περαιτέρω εναρμόνιση του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ψηφιακές και τις διασυνοριακές χρήσεις του προστατευόμενου περιεχομένου, β) που εισάγουν εξαιρέσεις και περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, γ) που διευκολύνουν τη χορήγηση αδειών, και δ) που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς για την εκμετάλλευση έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας.