Άρθρο 38 Αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων περί δημόσιου δανεισμού στα συγγενικά δικαιώματα – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 2121/1993 (άρθρο 1, εδάφιο δεύτερο παρ. 1 άρθρου 3 και άρθρο 6 Οδηγίας 2006/115/ΕΚ)

 

Μετά από την περ. ι) του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), προστίθεται περ. ια) ως εξής:

«ια) Το άρθρο5Α ισχύει αναλόγως και για τα συγγενικά δικαιώματα του παρόντος.».

ΜΕΡΟΣ Δ’
Ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, την εφαρμογή των Οδηγιών (ΕΕ) 789/2019, (ΕΕ) 790/2019 και 2016/115/ΕΚ και τη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής εύλογης αμοιβής – Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017