Άρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789)

 

Αντικείμενο του Μέρους Α΄ είναι η θέσπιση κανόνων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διασυνοριακής πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων μέσω της διευκόλυνσης της εκκαθάρισης των δικαιωμάτων για την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών, που είναι παρεπόμενες των εκπομπών ορισμένων κατηγοριών ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και για την αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.