Άρθρο 29 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790)

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο τoυ παρόντος νόμου, διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 3471/2006 (Α’ 133) και τον ν. 4624/2019 (Α΄137), με τον οποίο ελήφθησαν μέτρα εφαρμογής του Kανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.