Άρθρο 45 – Εμπιστευτικότητα

45.1. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με το τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο διαγωνιζόμενου ή μέλους του, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει ειδικά, επιμέρους τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του Διαγωνιζομένου που αναφέρονται στην προσφορά του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφορά το σύνολο της τεχνικής του πρότασης ή τα σχέδια που τη συνοδεύουν.
45.2. Η ΝΕΡΙΤ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στην διάθεσή της από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό Έγγραφο». Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της ΝΕΡΙΤ.
45.3. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και τους δικαστές / διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την ΝΕΡΙΤ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.