Άρθρο 13 – Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

13.1. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παρ. 1 σημείο α` του π.δ. 60/2007, η ΝΕΡΙΤ μπορεί να αποφασίζει, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας-πλαισίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του π.δ. 60/2007, καθώς και κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τα δυναμικά συστήματα αγορών που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 60/2007.
13.2. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
13.3. Όταν η ΝΕΡΙΤ αποφασίσει να κάνει χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρει στην προκήρυξη διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 28 του Π.Δ. 60/2007.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 09:32 | Θανάσης Πετμεζάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αυτή η απίθανα ανόητη και λάθος διατύπωση στο 13.1 γίνεται copy-paste σε πολλούς δημόσιους φορείς. Να εξηγήσω γιατί.
  Κάθε διαγωνισμός εχει τρία στάδια , τυπικά δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά. Για να πας σε επόμενο στάδιο, πρέπει αν εχεις περάσει επιτυχώς από το προηγούμενο. Η ηλεκτρονική δημοπρασία, ειναι διαδικασία διαπραγμάτευσης(=βελτίωσης) των τιμών και γίνεται στο τρίτο στάδιο. Αρα, προυποθέτει οτι εχει περατωθεί επιτυχώς και πλήρως η τεχνική αξιολόγηση.
  Στην τεχνική αξιολόγιση εχουμε δύο περιπτώσεις. Αν ο διαγωνισμός ειναι με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά, η αξιολόγηση περιορίζεται στην συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές (pass-fail) . Αν ο διαγωνισμός ειναι με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, η τεχνική αξιολόγιση περιλαμβάνει και τεχνική βαθμολογία.
  Δημοπρασία μπορεί να γίνει σύμφωνα με το 13.1, αν «οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια» .
  Ωραία !!, δηλ αν δεν μπορουν να καθοριστούν με ακρίβεια, πώς θα γίνει η τεχνική αξιολόγιση ωστε να φτάσουμε στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγισης, ειτε με δημοπρασία, ειτε χωρίς ?
  Και σε τελευταία ανάλυση, πως ανακοινώνεται ο διαγωνισμός, αν δεν μπορούμε να καθορίσομε με ακρίβεια τις προδιαγραφές ?
  Αυτό ειναι η απόλυτη δικλείδα για να αποφεύγονται οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες !!
  Η σωστή διατύπωση του αρθρου θα ηταν οτι δημοπρασίες μπορούν να εφαρμοστούν, «όταν ο τρόπος υποβολής των τιμών μπορεί να υποστηριχθεί από το σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας».
  Να υπενθυμισω οτι δημοπρασίες μπορούν να γίνουν και για μειοδοτικούς διαγωνισμούς και για διαγωνισμούς με συμφερότερη προσφορά.