Άρθρο 33 -Σύναψη σύμβασης

33.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.2. του άρθρου 8 της παρούσας, η ΝΕΡΙΤ καταρτίζει έγγραφη σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα τους όρους της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. Τα τεύχη δημοπράτησης και όλα τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφονται στην προκήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικείας σύμβασης. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιλαμβάνει όρους αντίθετους από το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού.
33.2. Στην σύμβαση περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:
− τα πρόσωπα των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί τους,
− η ποσότητα, το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια αγαθών (περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου),
− ο τόπος και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών,
− οι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τμήματα της προμήθειας,
− η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της,
− ο τρόπος απόσβεσης της τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής,
− η προθεσμία ή η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου της προμήθειας, καθώς και των επιμέρους φάσεών της,
− τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους,
− ο τόπος και οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων,
− οι εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και οι ποινικές ρήτρες για την τυχόν υπαίτια υπέρβαση των προθεσμιών εκτέλεσης της προμήθειας,
− οι λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
− ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της προμήθειας
− το εφαρμοστέο δίκαιο,
− η μεθοδολογία τυχόν τροποποίησης της σύμβασης, λύσης της σύμβασης και επίλυσης διαφορών.
33.3. Η απόφαση της ΝΕΡΙΤ για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σε καθορισμένη από την αναλυτική προκήρυξη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της προηγούμενης ειδοποίησης. Δύναται πάντως να παρατείνεται με απόφαση της ΝΕΡΙΤ.