Άρθρο 41 – Εφαρμοστέο Δίκαιο

41.1. Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις των 60/2007 καθώς και της ενωσιακής οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αλλά και τις γενικότερες αρχές του ενωσιακού δικαίου περί μη διακριτικής μεταχείρισης, μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
41.2. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό ή την προκήρυξη και τα εν γένει τεύχη δημοπράτησης, εφαρμόζονται αναλογικά και, εφόσον προσιδιάζουν και δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο των συμβατικών τευχών, οι συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  • 19 Δεκεμβρίου 2013, 18:44 | Νίκος Βεζύρης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    και γιατί όχι το ΠΔ 118?