Άρθρο 4- Εφαρμοστέες αρχές

Ο παρών Κανονισμός διέπεται ιδίως από τις ακόλουθες γενικές αρχές:
4.1. Αρχή της διαφάνειας – Εγγύηση του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν τη σύναψη των συμβάσεων της ΝΕΡΙΤ διέπονται από την αρχή της διαφάνειας και της εγγύησης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Η ΝΕΡΙΤ και τα όργανα αυτής δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κανενός είδους διακρίσεις αναφορικά με τις σχετικές αναθέσεις ή τους διαγωνισμούς. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με όρους ισότιμους, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή της άριστης προσφοράς για την εκπλήρωση του σκοπού της ΝΕΡΙΤ.
4.2. Αρχή της αποτελεσματικότητας
Η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της ΝΕΡΙΤ διέπονται από την αρχή της αποτελεσματικότητας προς διασφάλιση της απρόσκοπτης επίτευξης των σκοπών της. Η ΝΕΡΙΤ και όλοι οι συμβαλλόμενοι με αυτή αναγνωρίζουν, σε πνεύμα καλής πίστης, την ιδιαίτερη σημασία της επίτευξης των στόχων της για προώθηση της παροχής υψηλού επιπέδου ραδιοτηλεοπτικών και διαδιυκτυακών υπηρεσιών και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν προς αυτόν τον σκοπό. Οι υπαγόμενοι στον παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν την αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην ασκούν καταχρηστικά τα δικαιώματά τους, κατά τρόπο που παρεμποδίζει την εκτέλεση των συμβάσεων.

  • 17 Δεκεμβρίου 2013, 01:07 | Κ.Ο
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Δεν θα πρέπει να ακολουθεί και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας;