Άρθρο 26 – Επιτροπές

26.1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και για κάθε διαδικασία ανάθεσης ορισμένης σύμβασης, συστήνεται Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Α.) η οποία αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Είναι υπεύθυνη για την αποσφράγιση τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, μεριμνώντας για την τήρηση των όρων των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού και των διατάξεων του παρόντος.
β) Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική κατακύρωση, η Ε.Δ.Α. συντάσσει σχετικό Πρακτικό και το υποβάλει στο ΔΣ της ΝΕΡΙΤ προς έγκριση.
26.2. Η ως άνω Επιτροπή (Ε.Δ.Α) συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΝΕΡΙΤ και αποτελείται από πρόσωπα που μπορεί να είναι στελέχη της ΝΕΡΙΤ ή/και τρίτα πρόσωπα με ειδικά επιστημονικά, τεχνικά, εμπειρικά ή άλλα προσόντα που αρμόζουν στο αντικείμενο της ανάθεσης. Ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρός της.
26.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ μπορεί να ορίζονται μόνιμες επιτροπές του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια αναθέσεων ορισμένης κατηγορίας ή ορισμένου ποσού συμβάσεων.
26.4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ μπορεί να ορίζεται αποζημίωση των μελών των ανωτέρω επιτροπών που δεν είναι στελέχη της ΝΕΡΙΤ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2013, 18:22 | Νίκος Βεζύρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ με τα σχόλια του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

  Τα μέλη των επιτροπών θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλλοι της ΝΕΡΙΤ ή του δημόσιου τομέα.

  Δεν θα πρέπει να υπάρχει ρόλος και για την οικονομοτεχνική επιτροπή που αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας; Ποιος θα είναι ο ρόλος της;
  Δεν θα υπάρχει επιτροπή προδιαγραφών των διαγωνισμών;

 • 17 Δεκεμβρίου 2013, 14:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προβλέπεται αποζημίωση των μελών των επιτροπών που δεν είναι στελέχη της ΝΕΡΙΤ, ενώ παράλληλα υποχρέωση συμμετοχής υπαλλήλων της ΝΕΡΙΤ πλέον του ωραρίου εργασίας τους χωρίς αποζημίωση.
  Η στελέχωση επιτροπών με μέλη μη υπαλλήλους της εταιρίας είναι κάτι πρωτάκουστο, ενώ η υποχρέωση συμμετοχής και εργασίας υπαλλήλων πλέον του ωραρίου χωρίς αποζημίωση ήταν η συνήθης πρακτική των τελευταίων ετών στην ΕΡΤ.
  Για τα μέλη επιτροπών, υπάλληλοι ή μη της ΝΕΡΙΤ, θα πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης 3 προηγούμενων και 3 επόμενων ετών από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.