Άρθρο 88 Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη του άρθρου 86, η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 24 Αυγούστου 2021, 13:49 | Αλέξανδρος Σιάμκουρης

    Σοβαρό πρόβλημα που ουδέποτε έχει ρυθμιστεί, αποτελούν οι εμπράγματες αγωγές που ενεγράφησαν στα βιβλία διεκδικήσεων πριν από δεκαετίες, για τις οποίες στη συνέχεια δεν ακολούθησε οποιαδήποτε καταχώρηση-σημείωση στα βιβλία διεκδικήσεων, με αποτέλεσμα να διατηρείται η εκκρεμότητα εδώ και πχ 40 ή 50 χρόνια και ενώ εν τω μεταξύ έχουν πεθάνει οι διάδικοι ή/και έχει μεταβιβαστεί το ακίνητο. Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση στο άρθρο 220 ΚΠολΔ, που θα προβλέπει ότι αγωγές ή ανακοπές για τις οποίες δεν ακολούθησε νεότερη εγγραφή-σημείωση για την έκβαση της δίκης μέσα σε (πχ) 20 χρόνια από την αρχική εγγραφή τους, θα θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραμμένες (ή ότι θα μπορούν να διαγράφονται κατόπιν σχετικής αίτησης στον Υποθηκοφύλακα από όποιον έχει έννομο συμφέρον).