Άρθρο 19 Εξαίρεση μαρτύρων – Τροποποίηση περ. 1 άρθρου 400 ΚΠολΔ

Η περ. 1 του άρθρου 400 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται με την προσθήκη των ψυχολόγων στους μάρτυρες που εξαιρούνται της εξέτασης και το άρθρο 400 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 400

Δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως μάρτυρες 1) οι κληρικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσοκόμοι, μαίες, ψυχολόγοι, οι βοηθοί τους, καθώς και οι σύμβουλοι των διαδίκων, για τα πραγματικά γεγονότα που τους εμπιστεύτηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους για τα οποία έχουν καθήκον εχεμύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εμπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο, 2) δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί εν ενεργεία ή όχι, για πραγματικά γεγονότα για τα οποία υπάρχει καθήκον εχεμύθειας, εκτός αν ο αρμόδιος υπουργός επιτρέψει να εξεταστούν.».

  • Να προστεθεί στο Άρ. 400 ΚΠολΔ, 2η παράγραφος διαμορφωμένη ως εξής:
    «Η εξαίρεση του σημείου 1) δεν καταλαμβάνει τα ανωτέρω πρόσωπα όταν στην υπόθεση υπάρχει υπόνοια ή ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας ή άλλης μορφής βίας που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Κων/πολης (Ν.4531/2018), οπότε η/ο επαγγελματίας μπορεί να εξετάζεται ως μάρτυρας με μόνη την άδεια του ατόμου που της/του εμπιστεύθηκε τις πληροφορίες, ή ακόμα και χωρίς αυτήν, σε περίπτωση που το άτομο έχει αποβιώσει.»