Άρθρο 25 Συζήτηση – Ανακοπή ερημοδικίας – Ελαστικότητα διαδικασίας – Αντικατάσταση άρθρου 469 ΚΠολΔ

Το άρθρο 469 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 469

  1. Κατά την ορισμένη δικάσιμο η υπόθεση συζητείται με την παρουσία των διαδίκων. Αν αυτοί συμφωνούν, μπορούν να καταθέσουν κοινή δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 242. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 237, το άρθρο 260, η παρ. 3 του άρθρου 271, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 272 και το άρθρο 501 εφαρμόζονται αναλόγως.
  2. Ο ειρηνοδίκης λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Οι παριστάμενοι κατά τη συζήτηση διάδικοι μπορούν, κατά την κρίση του ειρηνοδίκη, να εξετάζονται κατ’ άρθρο 415 ή να παρέχουν διασαφήσεις για την υπόθεση, οι δε ενόρκως βεβαιώσαντες να καταθέτουν συμπληρωματικώς, εφόσον είναι παρόντες και ο ειρηνοδίκης κρίνει τούτο απολύτως αναγκαίο. Νέοι ισχυρισμοί μπορούν να προταθούν μόνον εάν αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου ή προέκυψαν μεταγενέστερα, αποδεικνυόμενοι με την προσκομιδή μέχρι δύο (2) ενόρκων βεβαιώσεων.».
  • 21 Αυγούστου 2021, 20:41 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

    ΜΙΚΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 242 ΑΠΌ 4 ΣΕ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Α ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1
    »ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ,ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 242.

  • 20 Αυγούστου 2021, 09:48 | Σάββας

    Η εφαρμογή του άρθρου 271 παρ.3 είναι στη σωστή κατεύθυνση.