ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ – Άρθρο 86 Μεταβατικές διατάξεις

 1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ. 5 του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου 119, η παρ. 2 του άρθρου 122Α, η παρ. 3 του άρθρου 226, η παρ. 1 του άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ. 2 του άρθρου 242, η περ. 1 του άρθρου 400, η περ. 1 του άρθρου 401, τα άρθρα 468 και 469 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για τα ένδικα βοηθήματα και δικόγραφα, που πρόκειται να κατατεθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 179, το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 227, το άρθρο 232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 254, οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 260, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 308,το άρθρο 421, η παρ. 3 του άρθρου 422, η παρ. 3 του άρθρου 424 και η παρ. 2 του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

 1. α) Τα άρθρα 516 και 527, η παρ. 1 του άρθρου 542, η παρ. 1 του άρθρου 556 και οι περ. 2 και 3 του άρθρου 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για τα ένδικα μέσα, που θα κατατεθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Η παρ. 2 του άρθρου 509, το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 3 του άρθρου 524, η περ. 7 του άρθρου 544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η περ. γ΄ της παρ. 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 562, το πρώτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 569 και η παρ. 1 του άρθρου 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών ενδίκων μέσων.

 1. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 591, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, η παρ. 4, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 και η παρ. 8, του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 41 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται για τις διαταγές πληρωμής που ακυρώνονται τελεσίδικα μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής τους.

 1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 44 του παρόντος, και το άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 54 του παρόντος εφαρμόζονται για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που πρόκειται να κατατεθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Η παρ. 5 του άρθρου 683, το άρθρο 684, οι παρ. 5 έως 8 του άρθρου 686, η παρ. 3 του άρθρου 690, η παρ. 3 του άρθρου 691, το εδάφιο τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 691Α, η παρ. 1 του άρθρου 693 και η παρ. 2 του άρθρου 711 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

γ) Η παρ. 2 του άρθρου 690 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 47 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες συζητούνται μετά από την 1η.6.2022.

δ) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 724 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 53 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και επί των οριστικών καταψηφιστικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.

ε) Η παρ. 5 του άρθρου 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 55 του παρόντος νόμου, ισχύει από την 1η.6.2022.

 1. Τα άρθρα για τη διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 57, 58 και 59 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 2. α) Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 933, όπως προστίθενται με το άρθρο 60 του παρόντος νόμου και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 61 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται για όσες ανακοπές ασκηθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 62 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται για τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 63 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 64 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αγωγές.

ε) Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 66 του παρόντος νόμου και η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 65 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όσες κατασχέσεις κινητών επιβληθούν, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η παρ. 2 του άρθρου 962, το τρίτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 965, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 965, η παρ. 1 του άρθρου 966, η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 973, η παρ. 1 του άρθρου 997, η παρ. 1 του άρθρου 1004, το άρθρο 1009 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1018 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται για όσους πλειστηριασμούς προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ζ) Η παρ. 6 του άρθρου 973, όπως τροποποιείται με το άρθρο 72 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ανακοπές.

η) Το δεύτερο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 975, το πρώτο, τρίτο και πέμπτο εδάφιο της περ. 3, η περ. 4, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 977, η παρ. 2 του άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται, όταν ο πίνακας κατάταξης αφορά σε πλειστηριασμό, που διενεργήθηκε μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

θ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 979 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 76 του παρόντος νόμου, καθώς και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθενται με το άρθρο 77 του παρόντος νόμου υπό τον όρο ότι υπάρχουν οι υποδομές για την ηλεκτρονική υποβολή, εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ι) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 986 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 78 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται σε όσες ανακοπές ασκηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και σε όσες ανακοπές εκκρεμούν και έχουν εισαχθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.

ια) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 80 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 22 Αυγούστου 2021, 14:09 | Σοφοκλής

  Η παράγραφος 4α να τροποποιηθεί ώστε το άρθρο 732 Α να έχει ισχύ και για τις προγενέστερες της δημοσίευσης αυτού του νόμου εκδοθείσες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί καθότι στο μέλλον θα υποβληθούν σωρεία αιτημάτων ανακλήσεων αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων εξαιτίας της μακροχρόνιας αδράνειας διαδίκων στο να ασκήσουν κύρια αγωγή, λόγος ο οποίος επιβάλει και την ανάκληση αυτών. Έτσι εάν γίνει αυτοδίκαια άρση των ήδη υποβληθέντων ασφαλιστικών μέτρων δεν θα συσσωρευτούν άσκοπα υποθέσεις στα δικαστήρια. Αυτό δε είναι και επιτακτική ανάγκη τώρα που έχουν συσσωρευτεί, έχουν ματαιωθεί και αναβληθεί πολυάριθμες υποθέσεις στα Δικαστήρια.

 • 21 Αυγούστου 2021, 00:34 | Γιάννης

  Το 4α θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε το άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 54 του παρόντος Νόμου να εφαρμόζεται και για τις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις ασφαλιστικών. Δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να διαιωνίζονται τέτοιες αποφάσεις και ο αδικημένος αντίδικος να μην μπορεί να ανατρέψει άμεσα τις συνέπειες που δημιουργούνται από αυτές. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν επ αόριστο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες εκδίδονται με πιθανολόγηση. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που πέτυχε την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον κάποιου άλλου με μεθοδεύσεις να αδρανεί στο να ασκήσει αγωγή και να ΕΚΒΙΑΖΕΙ τον αδικημένο αντίδικο ο οποίος δεν μπορεί να ασκήσει ούτε έφεση !!! Δεν είναι δυνατόν οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων να υποκαθιστούν την κύρια δίκη !!! Να προβλεφθεί η υποχρεωτική ανάκληση εάν δεν ασκηθεί αγωγή εντός 60 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων τόσο για τις προγενέστερες από την δημοσίευση αυτού του Νόμου αποφάσεις όσο και για τις μεταγενέστερες !!!

 • 20 Αυγούστου 2021, 10:08 | Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

  Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διευκρινίζεται ποια είναι η τύχη των αυτοδυνάμως υποβληθεισών συντηρητικών κατασχέσεων ή προσημειώσεων δυνάμει οριστικών ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ αποφάσεων. Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στη μεταβατική διάταξη είτε η διατήρησή τους είτε η αυτοδίκαιη άρση είτε η ανάκλησή τους ύστερα από υποβολή αίτησης εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (λ.χ. τριών μηνών) από την έναρξη του νόμου. Η προτεινόμενη διατύπωση επιτρέπει την υποστήριξη και των δύο απόψεων (δηλαδή και ότι διατηρούνται και ότι ανακαλούνται), οπότε είναι σφρόδρα πιθανό να κατατεθούν δικόγραφα και να επιβαρυνθούν πινάκια μέχρι να εκδοθούν οι πρώτες αποφάσεις που θα ερνημεύουν τη διάταξη.
  Σωστότερο, ενόψει και της επιλογής του νομοθέτη να ορίσει ότι αποφάσεις που μπορούν να στηρίξουν την αυτοδύναμη επιβολή προσημείωσης ή συντ. κατάσχεσης είναι μόνο οι καταψηφιστικές, θα ήταν να γίνει δεκτό ότι οι επιβληθείσες με αναγνωριστικές αποφάσεις ανακαλούνται μετά από αίτηση. Έτσι, και οι δανειστές που τις επέβαλαν θα έχουν τρόπο και χρόνο για να οργανώσουν την άμυνα και την εξασφάλισή τους.

 • 19 Αυγούστου 2021, 20:11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Δεν είναι δόκιμη η εφαρμογή του μέτρου της κατάργησης της δίκης στις ήδη εκκρεμείς-ασκηθείσες ματαιωμένες αγωγές των ειδικών διαδικασιών (άρθρο 260 παρ. 2). Η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρμοσθεί μόνο για τις αγωγές των ειδικών διαδικασιών, που θα ασκηθούν μετά την έναρξη εφαρμογής του νομοσχεδίου. Αν η διάταξη αυτή καταλάβει και τις ήδη ασκηθείσες και ματαιωμένες αγωγές, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, αφού θα σπεύσουν όλοι να προσδιορίζουν με κλήσεις τις αγωγές, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τα ήδη φορτωμένα πινάκια. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι θα έχουμε μια τεράστια ταλαιπωρία και καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Δηλαδή η διάταξη αυτή αντί να λύσει προβλήματα, θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα!!! Εναλλακτικά δόκιμο θα ήταν για τις ήδη ασκηθείσες και ματαιωμένες αγωγές των ειδικών διαδικασιών, να υπάρξουν μεταβατικά στάδια προσδιορισμού τους στο πρότυπο προσδιορισμού των υποθέσεων υπερχρεωμένων, δηλαδή ανάλογα με το χρόνο άσκησης της αγωγής ή το χρόνο κατά τον οποίο έλαβε χώρα η ματαίωση τους. Δεν μπορεί με ελαφρά την καρδία να εισάγουμε ρυθμίσεις, που θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στην απονομή δικαιοσύνης!