Άρθρο 53 Προσημείωση υποθήκης ή συντηρητική κατάσχεση με βάση οριστική καταψηφιστική απόφαση – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 724 ΚΠολΔ

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 724 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται η λέξη «καταψηφιστική» και το άρθρο 724 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 724

 1. Ο δανειστής μπορεί με βάση οριστική καταψηφιστική απόφαση, καθώς και με διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου για το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση ή ορίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί με τη διαταγή πληρωμής.
 2. Το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική καταψηφιστική απόφαση ή τη διαταγή πληρωμής μπορεί με αίτηση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται και κατά τη διαδικασία του άρθρου 702 παρ. 1, να αναστείλει ολικά ή εν μέρει την εκτέλεση των ασφαλιστικών μέτρων που αναφέρονται στην παρ. 1, αν πιθανολογείται η εξόφληση ή η ανυπαρξία, ολική ή εν μέρει, της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής ή να περιορίσει την εκτέλεση σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, αν πιθανολογείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή για την εξασφάλιση της απαίτησης.».
 • 2 Σεπτεμβρίου 2021, 13:21 | Zepos & Yannopoulos

  Σχόλιο επί της προτεινόμενης διάταξης:
  Η κατάργηση της δυνατότητας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης δυνάμει αναγνωριστικής οριστικής απόφασης πρόκειται να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αποδυνάμωση των σχετικών διατάξεων του άρθρου αυτού. Ειδικότερα, ο ενάγων δε θα διακινδυνεύσει την καταβολή δικαστικού ενσήμου για τα εν λόγω ασφαλιστικά μέτρα, η λήψη των οποίων δεν θα έχει παρά προσωρινό χαρακτήρα. Εξάλλου, η καταβολή δικαστικού ενσήμου ως προϋπόθεση για τη λήψη των εν λόγω ασφαλιστικών μέτρων, είναι δυσανάλογη, ως υπέρμετρα επαχθής με τον επιδιωκόμενο από αυτά σκοπό, ήτοι την προσωρινή και όχι τη μόνιμη και αμετάβλητη διατήρηση του δικαιώματος μέχρι την τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου επί του κυρίου ενδίκου βοηθήματος. Επομένως προτείνεται οι αντίστοιχες διατάξεις και των δύο παραγράφων να μείνουν ως έχουν και να μην προστεθεί η λέξη «καταψηφιστική».

 • 27 Αυγούστου 2021, 19:00 | Ανώνυμος

  Τα ασφαλιστικά μέτρα της προσημείωσης υποθήκης και της συντηρητικής κατάσχεσης της ΚΠολΔ 724 σκοπεύουν στη διατήρηση του δικαιώματος μέχρι την τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου επί του κυρίου ενδίκου βοηθήματος και την απόκτηση εκτελεστού τίτλου για την επιβολή υποθήκης ή αναγκαστικής κατάσχεσης. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται καλύτερα όταν δίνεται ταχύτερα η δυνατότητα για λήψη ενός τέτοιου ασφαλιστικού μέτρου, δυνάμει είτε καταψηφιστικής είτε αναγνωριστικής οριστικής απόφασης. Μάλιστα, αναμφίβολα η αναγνωριστική οριστική απόφαση παρέχει περισσότερα εχέγγυα ορθοκρισίας από μία διαταγή πληρωμής που απλώς περιέχει μία καταψηφιστική διάταξη, αλλά και από μία απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που στηρίζεται σε πιθανολόγηση, η οποία θα μπορούσε να διατάξει το ίδιο ασφαλιστικό μέτρο. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος για την εξάρτηση της λήψης των ενλόγω ασφαλιστικών μέτρων από την καταβολή του δικαστικού ενσήμου.
  Ας σημειωθεί, εξάλλου, ότι η ίδια δυνατότητα πρέπει να γίνεται δεκτή και επί αναγνωριστικής τελεσίδικης απόφασης, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχει περισσότερα εχέγγυα ορθοκρισίας από μία καταψηφιστική οριστική απόφαση ή μία διαταγή πληρωμής, και το μόνο που τη χωρίζει από την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης ή υποθήκης είναι η έκδοση διαταγής πληρωμής με επικαλούμενο έγγραφο την τελεσίδικη απόφαση, η οποία ανάλογα με τον δικαστή που θα την αναλάβει, μπορεί να καθυστερήσει χρόνο κρίσιμο για τα δικαιώματα του δανειστή.

 • 20 Αυγούστου 2021, 10:07 | Kostas Karras

  Με την προτεινόμενη διατάξη η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης ή εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μόνο με οριστική καταψηφιστική διάταξη θα την καταστήσει ανενεργή. Είναι γνωστό ότι για την ύπαρξη της καταψηφιστικής διάταξης απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου από τον ενάγοντα, κάτι το οποίο δεν θα διακιννδυνεύσει καθώς θα τον οδηγήσει στην απώλεια των χρηματικών πόρων που διέθεσε για την καταβολή του δικ. ενσήμου σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής ή δεκτής έφεσης με την οποία ανατρέπεται η πρωτόδικη καταψηφιστική διάταξη. Ο αρχικός σκοπός της εν λ΄γοω διάταξης ήταν η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης ή εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μόνο με οριστική απόφαση ανεξαρτήτου της αναγνωριστικής ή καταψηφιστικής διάταξης,, κατί το οποίο δεν δέχεται μερίδα της νομολογίας. Κατόπιν τούτου, προτείνεται είτε η διατάξη να μείνει εντός του πνεύματος του Ν.4335 με την οποία προστέθηκε με την τροποποίηση της λέξης επιδικάζεται από την λέξη ορίζεται ή τις λέξεις «αναγνωρίζεται ή υποχρεώνεται’ είτε την πλήρη κατάργηση της