Άρθρο 23 Ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων – Αντικατάσταση άρθρου 424 ΚΠολΔ

Το άρθρο 424 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 424

Ένορκη βεβαίωση σε δίκη για την οποία δίδεται δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, όταν α) δεν έχει γίνει εμπρόθεσμη κλήση του αντιδίκου, β) δίδεται ενώπιον άλλου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 421 όργανα, γ) η κλήση δεν αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μάρτυρα, την αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα δοθεί, και δ) όταν παραβιάζεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 421. Ένορκη βεβαίωση κατά παράβαση των λοιπών διατάξεων λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν συντρέχει δικονομική βλάβη του αντιδίκου.».

  • 2 Σεπτεμβρίου 2021, 13:56 | Zepos & Yannopoulos

    Σχόλια επί της προτεινόμενης διάταξης:
    1. Πρέπει να προβλεφθεί στην περίπτωση β’ του εδαφίου 1 ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ένορκη βεβαίωση που δεν λαμβάνεται στον τόπο, την ημέρα και ώρα, που αναφέρεται στην κλήση, άλλως καθίσταται άνευ νοήματος η πρόβλεψη της περίπτωσης γ’ που προβλέπει τα σχετικά με την κλήση.

    Προτεινόμενη τροποποίηση-προσθήκη: β) δίδεται ενώπιον άλλου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 421 όργανα ή σε διαφορετικό τόπο ή σε διαφορετική ημέρα ή σε διαφορετική ώρα από ότι αναφέρεται στην κλήτευση του αντιδίκου.

  • Ορθά εξειδικεύονται οι περιπτώσεις που η ένορκη βεβαίωση δε λαμβάνεται υπόψη. Ωστόσο η ρύθμιση θα είναι κενή περιεχομένου αν δεν προβλεφθεί ότι τα εν λόγω στοιχεία και ιδίως ο τόπος, η ημέρα και η ώρα λήψης της ένορκης βεβαίωσης που αναγράφονται στην κλήση έχουν πράγματι τηρηθεί. Επίσης ποιο το νόημα να προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 422 την αναγραφή της κατοικίας και του επαγγέλματος του μάρτυρα, αν η έλλειψη αναγραφής τους δε συνιστά αιτία να τη ληφθεί υπόψη η ένορκη βεβαίωση; Συνεπώς η περίπτωση γ΄ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «γ) η κλήση δεν αναφέρει το ονοματεπώνυμο, την κατοικία και το επάγγελμα του μάρτυρα, την αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα δοθεί ή τα αναφερόμενα στην κλήση ως άνω στοιχεία δεν είναι αληθή ή δεν έχουν τηρηθεί ή αν παραβιάζεται η διάταξη του (προτεινόμενου) εδαφίου β΄ του άρθρου 422 ΚΠολΔ (περί απαγόρευσης αναγραφής διαφορετικού τόπου, ημέρας και ώρα εξέτασης του ίδιου μάρτυρα).