Άρθρο 47 Πιθανολόγηση – Συζήτηση της αίτησης – Τήρηση πρακτικών – Αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 690 ΚΠολΔ

Η παρ. 2 του άρθρου 690 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 690 διαμορφώνεται ως εξής:

                                           

«Άρθρο 690

 1. Σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών.
 2. Το δικαστήριο συζητεί την αίτηση με τη σύμπραξη γραμματέα, ο οποίος τηρεί πρακτικά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 256.
 3. Η συζήτηση για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης ή ανάκλησης συναινετικής προσημείωσης διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 και οι διάδικοι μπορούν να παραστούν με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242.».
 • 2 Σεπτεμβρίου 2021, 13:14 | Zepos & Yannopoulos

  Σχόλιο επί της προτεινόμενης διάταξης:
  Αναφορικά με την παράγραφο 2, προτείνεται να προστεθεί διάταξη δυνάμει της οποίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο αντί για τη σύμπραξη γραμματέα θα επιτρέπει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  «2. Το δικαστήριο συζητεί την αίτηση με τη σύμπραξη γραμματέα, ο οποίος τηρεί πρακτικά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 256. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις ή λόγω κωλύματος όλων των γραμματέων, το δικαστήριο δύναται αντί της τήρησης πρακτικών να επιτρέπει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας, μετά το πέρας της οποίας τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά παραλαμβάνονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου».

 • 27 Αυγούστου 2021, 16:22 | Α.Κ.

  Ορθές, κατά την άποψη μου, αμφότερες οι τροποποιήσεις του εν λόγω άρθρου. Η μεν παρ. 3 αποκρυσταλλώνει την ταχυκίνητη διαδικασία που προβλέφθηκε στο πλαίσιο των μέτρων για την λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων λόγω της Covid-19 και είναι πράγματι σωστό, από την σκοπιά του μαχόμενου δικηγόρου, να διατηρηθεί και στην μετά πανδημίας εποχή. Εξάλλου, η υποχρεωτική σύμπραξη γραμματέα και ιδίως η τήρηση πρακτικών επιλύει δογματικούς προβληματισμούς σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής άρθρων του ΚΠολΔ που προβλέπουν την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων με καταχώρηση στα πρακτικά όταν η υπόθεση συζητείται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (π.χ. παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης στο ακροατήριο), ενώ η αυξημένη αποδεικτική τους δύναμη και η δυνατότητα να αξιολογηθούν ως δικαστικά τεκμήρια ή να αξιοποιηθούν προς συναγωγή εξώδικης ομολογίας σε άλλη δίκη πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν θετικά υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

  Η μόνη μου πρόταση θα ήταν, να προβλεφθεί, μόνο για εξαιρετικά σπάνιες (με προσήλωση και στην φύση των ασφαλιστικών μέτρων) περιπτώσεις και με την εξαίρεση των ασφ. μέτρων νομής – κατοχής που ήδη εκδικάζονται με την σύμπραξη γραμματέα, η δυνατότητα του δικάζοντος δικαστή να δικάσει χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα (π.χ. σε επείγουσες περιπτώσεις ή όταν κωλύονται όλοι οι διαθέσιμοι γραμματείς)

 • 22 Αυγούστου 2021, 21:28 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

 • 22 Αυγούστου 2021, 14:03 | Θεόδωρος

  http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=21078

  Κύριοι, διαβάστε την τελευταία παράγραφο του ανωτέρω συνδέσμου, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο ! Δεν έχουμε Χούντα απ’ότι ξέρω ! Είναι αδιανόητο να μην μπορεί να αμυνθεί άμεσα ο ηττημένος διάδικος από μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ( άμυνα δεν είναι η αρνητική αναγνωριστική αγωγή η οποία θα τελεσιδικησει μετά από 3 χρόνια, την στιγμή που η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται σε έναν μόλις μήνα)! Είναι αδιανόητο να δημιουργούνται αμετάκλητες ( μη αναστρέψιμες) ή δύσκολα αναστρέψιμες καταστάσεις από μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ! Είναι αδιανόητο να διαιωνίζονται τέτοιες αποφάσεις ! Δίκαιη δίκη , Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ , Σύνταγμα της Ελλάδας … υπάρχουν σε πολλές βιβλιοθήκες αλλά σκονίζονται.