Άρθρο 54 Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης – Προθεσμία άσκησης αγωγής – Προσθήκη άρθρου 732Α ΚΠολΔ

Προστίθεται άρθρο 732Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής:

«Άρθρο 732Α

Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης που ρυθμίζει προσωρινά την κατάσταση κατά τα άρθρα 731 και 732, εκείνος, υπέρ του οποίου έγινε η προσωρινή ρύθμιση, οφείλει να ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση. Η απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα κατά το πρώτο εδάφιο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή. Δεν απαιτείται να ασκηθεί αγωγή, αν έχει ασκηθεί πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης.».

  • Αφετηρία της προθεσμίας πρέπει να είναι η επίδοση της απόφασης και όχι η δημοσίευσή της.

  • 21 Αυγούστου 2021, 00:10 | Γιάννης

    Το άρθρο 732Α θα πρέπει να εφαρμόζεται και στις προγενέστερες από τη δημοσίευση αυτού του Νόμου αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται (και να δημιουργείται δικαστική συμφόρηση) η υποβολή αίτησης ανάκλησης για την άρση των ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση μακροχρόνιας αδράνειας στο να ασκηθεί κύρια αγωγή. Αυτό θα πρέπει να γίνεται αυτοδικαίως.

  • 19 Αυγούστου 2021, 21:31 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

    ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 715 ΠΑΡ. 5 ΚΑΙ 729 ΠΑΡ. 5 ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ