Άρθρο 05 Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης – Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 119 ΚΠολΔ

Στην παρ. 4 του άρθρου 119 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιούνται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο ως προς την αναφορά σε ισοδύναμη της ιδιόχειρης ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 119 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 119

  1. Τα δικόγραφα της αγωγής, της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναίρεσης, της αναψηλάφησης, της τριτανακοπής, της ανακοπής εναντίον εξώδικων και δικαστικών πράξεων, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης, της ανακοίνωσης και της προσεπίκλησης πρέπει να περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 118, και ακριβή καθορισμό της διεύθυνσης, και ιδίως οδό και αριθμό της κατοικίας ή του γραφείου ή του καταστήματος του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη, του νόμιμου αντιπροσώπου του και του δικαστικού πληρεξουσίου του. Τα δικόγραφα περιέχουν επίσης τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων δικηγόρων.
  2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στο δικόγραφο της δήλωσης για την εκούσια επανάληψη της δίκης, καθώς και στις προτάσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ο διάδικος δεν είχε κοινοποιήσει δικόγραφο από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
  3. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται με τα δικόγραφα που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλο ή με τις προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο.

4. Τα δικόγραφα κάθε φύσεως, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν ισοδύναμη της ιδιόχειρης ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατό να υποβάλλονται και τα επικαλούμενα με τις προτάσεις αποδεικτικά μέσα. Το δικόγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει ισοδύναμη της ιδιόχειρης ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και θα περιέχει και την έκθεση κατάθεσης. Δεν απαιτείται η παραπάνω υπογραφή ή σφραγίδα, αν υφίσταται ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνιών στα δικαστήρια, στο οποίο έχουν πρόσβαση προεγγεγραμμένοι χρήστες με πιστοποίηση ταυτότητας, το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση αυτών, την υποβολή του δικογράφου ηλεκτρονικά και την αυτοματοποιημένη αποστολή σε αυτούς αντιγράφου του κατατεθειμένου δικογράφου.».

  • 20 Αυγούστου 2021, 19:43 | Κώστας Δημητρίου

    Σχετικά με την διεύθυνση & επειδή πολλές φορές είναι δύσκολη η αναζήτηση της διεύθυνσης κάθε διαδίκου, να λαμβάνεται-θεωρείται ως διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του (ανάλογα) ή διεύθυνση έδρας αν πρόκειται για νπδδ αυτή που αναφέρεται είτε στο taxisnet , είτε στο ΓΕΜΗ (αφορά εταιρίες) .

    Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η διεύθυνση αυτή, να απαιτείται για την ολοκλήρωση της επίδοσης & η αποστολή μέσω e-mail του δικογράφου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί στο taxisnet.
    Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο taxisnet όσον αφορά τα στοιχεία διεύθυνσης, ΑΦΜ, ηλεκτρονικής δηλωμένης διεύθυνσης φυσικού ή νομικού προσώπου σε δικηγόρο ή σε δικαστικό επιμελητή προκειμένου να διευκολύνεται η εργασία του. Είναι δυνατό να υπάρχει σχετική πρόβλεψη-διασφάλιση μέσω κάποιας πλατφόρμας ή για τους δικηγόρους μέσω του portal olomeleia.gr