Άρθρο 73 Γενικά προνόμια – Σειρά κατάταξης – Τροποποίηση περ. 1, 3 και 4 άρθρου 975 ΚΠολΔ

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 και στο τελευταίο εδάφιο της περ. 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι λέξεις «έως την ημέρα του πλειστηριασμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού», στο πρώτο εδάφιο της περ. 3 και στην περ. 4 οι λέξεις «πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού», στην περ. 3 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο 975 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 975

Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται με την εξής σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, κατατάσσονται:

1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

3) Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Στην ίδια τάξη κατατάσσονται απαιτήσεις δικηγόρων από δικηγορικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά υπόθεση στον οφειλέτη, εφόσον προέκυψαν ένα έτος πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

5) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.

6) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.»

  • 20 Αυγούστου 2021, 16:09 | kostas karras

    Ως προς την προτεινόμενη αλλαγή σύμφωνα με την οποία «πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού», θα δημιουργηθούν ερμηνευτικά προβλήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε πληθώρα ανακοπών κατά των πινάκων κατάταξης τόσο στην διαδικασία εκτέλεσης του Κπολδ όσο και στον Πτωχευτικο Νόμο καθως πλέον με τον νέο πτωχευτικό νόμο η διανομή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚπολΔ. Το ίδιο θέμα υπάρχεει με την τροποποίηση του 997Α. Ο νομοθέτης τόσο του ν.4335 όσο και πριν τον Ν.4335 ηθελε ως απώτερο χρονικό σημείο του προσδιορισμού του ποσού των απαιτήσεων (λ.χ. εργατικών ) τον χρόνο διενέργειας του 1ου πλειστηριασμού με την προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται ερμηνευτικό θέμα . Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις δικηγόρων ή εργατικες οι οποιες προέκυψαν την τελευταία πριν από την ημερα διενέργεια του πλειστηριασμού. Ποιου πλειστηριασμού του ; του πρώτου; του τελευταίο με τον οποίο κατακυρώθηκε το ακίνητο στον υπερθεματιστή; όπως είναι διατυπωμένη η διατάξη θα ασκηθοει μεγάλος αριθμός ανακοπών κατά των πινάκων κατατάξης και διανομής με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του δικαστικου συστήματος , χωρίς να υπάρχει λόγος για την εν λόγω τροποποίηση.