Άρθρο 80 Κατάσχεση ακινήτων – Επιδόσεις – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 995 ΚΠολΔ

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιούνται ως προς τις τιθέμενες προθεσμίες, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις και το άρθρο 995 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 995

 1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ` ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης κατά το π.δ. 59/2016 (Α’ 95).
 2. Με ποινή ακυρότητας, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεμένο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση. Αν πρόκειται για πλοία νηολογημένα στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον που τηρεί το νηολόγιο, όπου είναι γραμμένο το πλοίο, και αν πρόκειται για αεροσκάφη γραμμένα σε μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον που το τηρεί. Ο υποθηκοφύλακας ή όποιος τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο οφείλει να εγγράφει την ίδια ημέρα την κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο κατασχέσεων που τηρείται για το σκοπό αυτό και να παραδώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, αφότου κατά τα προαναφερόμενα του έγινε η επίδοση, το σχετικό πιστοποιητικό βαρών στον αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή, ενώ ο γραμματέας του ειρηνοδικείου οφείλει αυθημερόν να καταχωρίσει την κατασχετήρια έκθεση σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο, με βάση τα ονοματεπώνυμα των καθ` ων η κατάσχεση.
 3. Αν πρόκειται για κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος και η κατάσχεση έγινε κατά του τρίτου, κυρίου ή νομέα, πρέπει να επιδοθεί σ` αυτόν και στον οφειλέτη αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα. Αν η κατάσχεση έγινε κατά του οφειλέτη, πρέπει να επιδοθεί στον τρίτο, κύριο ή νομέα, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα.
 4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής της εκτέλεσης, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, το πιστοποιητικό βαρών, καθώς και, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, την έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή του π.δ. 59/2016. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ` ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού, που θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στον δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Στο απόσπασμα περιλαμβάνεται και η βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή, σχετικά με την αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της Περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος. Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου, τις οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σ` αυτό. Η λήψη τους από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση. Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή και οι φωτογραφίες αναρτώνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού.
 5. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις των άρθρων 972 και 973 εφαρμόζονται και εδώ.».
 • 25 Αυγούστου 2021, 01:40 | βασίλειος Λαδλας

  Περί Πλειστηριασμών Ακινήτων

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ Δικαιοσύνης.

  Από συστάσεως του Ελληνικού κράτους, η πονεμένη ιστορία του ΚΠΔ, συνεχίζεται με ανούσιες παρεμβάσεις στις οποίες παρεμβάλλονται όχι μόνον Πολεοδομικές, Δασικές, και Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις, αλλά και Δικηγορικοί, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι , καθώς και πρόσφατες συλλογικότητες με αποτέλεσμα το Πνεύμα του Πλειστηριασμού, η ελεύθερη και αθρόα προσέλευση, να ενεργεί κυριολεκτικά εις βάρος του οφειλέτη και του επισπεύδοντος.
  ~ Γιατί να μην επιτρέπεται στον κάθε εν δυνάμει υπερθεματιστή να εκτιμά το πλειστηριαζόμενο εσωτερικά?
  ~ Γιατί να μην επιτρέπεται στον επιτρέπεται στον επισπεύδοντα να ακυρώνει τον πλειστηριασμό, (εις βάρος του) σε περίπτωση που θεωρεί ότι καταστρατηγήθηκε έννομο συμφέρον του?
  ~ Γιατί να μην επιτρέπεται σε υπερθεματιστή πέραν της εγγυοδοσίας να λαμβάνει άμεσο δάνειο για το υπόλοιπο ποσό το οποίο η τράπεζα θα καταθέτει στον συμβολαιογράφο?
  ~ Γιατί ο επισπεύδων να περιμένει για μήνες, (πέραν του χρόνου εκδόσεως της δικαστικής απόφασης), να λάβει τα χρήματά του?
  Παρακαλώ σημειώσατε, ότι πέραν των παραπάνω υπάρχουν πολλά σχολάζοντα θέματα και ότι δεν θα σας απασχολούσα εάν δεν εγνώριζα πως αυτά αντιμετωπίζονται πρακτικά
  από διάφορες κυβερνήσεις.
  Σχετικά δε με τις Πολεοδομικές, Δασικές, και Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις αρκεί να γνωρίζετε ότι μάχομαι εναντίον τους από το 1996 και συνεχίζω!

  Με εκτίμηση
  Βασίλειος Λαδάς

 • 21 Αυγούστου 2021, 01:21 | Παντελής Ρεντούλης

  Πρέπει να απαλειφθεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και συγκεκριμένα η φράση » ενώ ο γραμματέας του ειρηνοδικείου οφείλει αυθημερόν να καταχωρίσει την κατασχετήρια έκθεση σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο, με βάση τα ονοματεπώνυμα των καθ` ων η κατάσχεση», διότι στην κατάσχεση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών δεν προβλέπεται (και λόγω της τήρησης δημόσιων βιβλίων δεν υπάρχει λόγος να προβλέπεται) επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στο γραμματέα του ειρηνοδικείου, όπως ισχύει στην κατάσχεση κινητών.

 • 20 Αυγούστου 2021, 08:20 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΟΚΤΑΗΜΕΡΗ, ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1,2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ.