ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΤΟΥ – Άρθρο 56 Παράσταση με δήλωση- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 764 ΚΠολΔ

Στην παρ. 2 του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο 764 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 764

  1. Οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης και η αντέφεση ασκούνται και με τις προτάσεις.
  2. Αν όταν εκφωνείται η υπόθεση δεν εμφανιστεί κανείς διάδικος, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν κάποιος από τους διαδίκους εμφανιστεί, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ` ουσίαν. Η παρ. 2 του άρθρου 242 εφαρμόζεται και εδώ.
  3. Ανακοπή Ερημοδικίας επιτρέπεται, αν όποιος δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή εμπρόθεσμα ή δεν κλητεύθηκε κανονικά ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.».
  • 20 Αυγούστου 2021, 10:10 | Σάββας

    Ανάλογη διάταξη του άρθρου 823 ΚΠολΔ για τη κήρυξη διαθήκης ως κυρίας (άρθρο 808 ΚΠλΔ).

  • 20 Αυγούστου 2021, 10:58 | Σάββας

    Πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 754 επιτέλους, αφού από αβλεψία δ ε ν ορίζονται τα αποτελέσματα της ερημοδικίας για τον καθ’ου η αίτηση (αν δηλαδή δεν εμφανιστεί).