ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 82.- Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας. 1. Όποιος έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει την κατηγορία στο ποινικό δικαστήριο (άρθρο 63), μπορεί να δηλώσει ότι παρίσταται για την υποστήριξή της στην ποινική διαδικασία.
2. Οι ανήλικοι και οι άλλοι ανίκανοι παρίστανται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας δεν αναπληρώνει την έγκληση στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για την ποινική δίωξη (άρθρο 53), ούτε η έγκληση από μόνη της εξομοιώνεται με δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.
4. Αυτός που δηλώνει ότι παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας, αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, αμέσως μετά τη δήλωσή του κατά τις διατυπώσεις του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 83.- Διατυπώσεις της δήλωσης. 1. Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρ. 308) προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδάφ. β και γ. Κατά την κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Η δήλωση μπορεί να γίνει και σ’ αυτόν που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση ή την ανάκριση, ακόμα και κατά τον χρόνο που ο δικαιούμενος εξετάζεται ως μάρτυρας.
2. Στο ακροατήριο η σχετική δήλωση καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Άρθρο 84.- Περιεχόμενο της δήλωσης. Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για την οποία παρίσταται κάποιος προς υποστήριξη της κατηγορίας και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η αστική του αξίωση. Ο υποστηρίζων την κατηγορία μπορεί να διορίσει αντίκλητο, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις που τον αφορούν. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του υποστηρίζοντος την κατηγορία, που έχει διορισθεί νόμιμα και έχει γνωστοποιηθεί στην προδικασία ή στο ακροατήριο, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος.

Άρθρο 85.- Αντιρρήσεις κατά της παράστασης. Ο κατηγορούμενος μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά της δήλωσης για υποστήριξη της κατηγορίας, και πάντως πριν από την έκδοση του οριστικού βουλεύματος.

Άρθρο 86.- Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση. Το έγγραφο με τις αντιρρήσεις του κατηγορουμένου πρέπει να περιέχει τους λόγους που τις στηρίζουν, παραδίδεται στον γραμματέα της εισαγγελίας, και συντάσσεται έκθεση. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει το συμβούλιο αμετάκλητα. Αν η προβολή τους έγινε μετά την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα για την ουσία της υπόθεσης, το συμβούλιο αποφασίζει με το βούλευμα που εκδίδει γι’ αυτήν.
2. Οι αντιρρήσεις δεν εμποδίζουν την εξέλιξη της ανάκρισης.

Άρθρο 87.- Αυτεπάγγελτη αποβολή. Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας να κηρυχθεί απαράδεκτη από το συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 88.- Αποτελέσματα την αποβολής. 1. Ο υποστηρίζων την κατηγορία, του οποίου η παράσταση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη στην προδικασία, δεν κωλύεται να εισαγάγει τη δήλωσή του στο ποινικό δικαστήριο που δικάζει την κατηγορία.
2. Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία αποβληθεί, παραμένουν ισχυρές όλες οι πράξεις της διαδικασίας που έγιναν πριν από την αποβολή του και στις οποίες τυχόν παρευρισκόταν.

 • 27 Μαρτίου 2019, 16:55 | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΟΘ

  Σωστή η κατάργηση της έννοιας της πολιτικής αγωγής, η οποία είχε νόημα μόνο ως όχημα για την είσοδο του ζημιωθέντος-παθόντος στην ποινική δίκη για την υποστήριξη της κατηγορίας και όχι βέβαια ως μέσο ικανοποίησης αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου. Εφόσον δέχεται ο νόμος ως αρχή την παράσταση του ζημιωθέντος-παθόντος ως διαδίκου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξαρτάται αυτή από την ύπαρξη συμβολικής απαίτησης για αποκατάσταση ηθικής βλάβης κατά το αστικό δίκαιο, γεγονός που οδηγεί σε λύσεις φορμαλιστικές και ανεπιεικείς.
  Τέλος είναι προδήλως εσφαλμένη η θέση ότι ο νέος όρος δεν είναι νομικός, καθώς ήδη το ισχύον άρθρο 63 παρ. 2 Κ.Π.Δ. αναφέρεται σε παριστάμενο μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας.

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:20 | Αναστάσιος

  Επειδή είναι συχνότατο το φαινόμενο, να μην προλαβαίνει ο δικαιούμενος σε άσκηση πολιτικής αγωγής μέχρι τέλους της ανάκρισης να δηλώσει την παράστασή του, με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που σκοπεύει να την δηλώσει στο ακροατήριο να μην μπορεί να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας για να προετοιμάσει την υποστήριξη της κατηγορίας θα ήταν σκόπιμο να μην τεθεί χρονικό όριο για την παράσταση.

 • 8 Μαρτίου 2019, 11:05 | ΑΔΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Στην ουσία αντιγράφετε αμερικάνικα κείμενα.Αφήστε τις αλλαγές διότι αρκετά δεινά επήλθαν με το νέο ΚΠΟΛΔ, ο οποίος έχει τεράστια κενά. Προαφανώς και τα άρθρα τα επαναδιατυπώνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τη μάχιμη δικηγορία.
  Γιατί καταργείται η διατύπωση πολιτική αγωγή εισαγάγοντας όρο που δεν είναι καν νομικός;