ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κύρια ανάκριση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κύρια ανάκριση

Άρθρο 246.- Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση. 1. Την κύρια ανάκριση την ενεργεί μόνο ο ανακριτής, μετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, βάσει κατηγορητηρίου το οποίο συντάσσεται από τον εισαγγελέα, περιέχει δε όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 99 και 273 παρ. 2 και τα οποία είναι γνωστά στον εισαγγελέα μέχρι το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ή την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης προανάκρισης. Το κατηγορητήριο συνοδεύει την άσκηση της ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Στα αυτόφωρα εγκλήματα η γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, μπορεί να περιορίζεται στην παράθεση της ποινικής διάταξης που προβλέπει την αξιόποινη πράξη .
2. Τέτοια παραγγελία δίνει ο εισαγγελέας: α) σε κακουργήματα, β) σε πλημμελήματα στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης καθώς και σε εκείνα στα οποία, κατά την κρίση του, συντρέχει περίπτωση να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 282.

Άρθρο 247.- Διαφωνία του ανακριτή. 1. Ο ανακριτής έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία του εισαγγελέα για την ενέργεια κύριας ανάκρισης, μόνο αν θεωρεί τον εαυτό του αναρμόδιο ή αν η πράξη δεν έχει αξιόποινο χαρακτήρα ή αν παραγράφηκε το αξιόποινο ή αν υπάρχουν λόγοι που εμποδίζουν ή αναστέλλουν την ποινική δίωξη.
2. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη διαφωνία αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο. Το δικαστικό συμβούλιο επιλύει επίσης κάθε διαφωνία που προκύπτει μεταξύ του ανακριτή και του εισαγγελέα ή των διαδίκων για την διενέργεια ορισμένης ανακριτικής πράξης.

Άρθρο 248.- Ενέργειες του ανακριτή. 1. Μόλις ο ανακριτής λάβει την παραγγελία του εισαγγελέα και το κατηγορητήριο, καλεί τον κατηγορούμενο σε απολογία κατά το άρθρο 270 βάσει του εισαγγελικού κατηγορητηρίου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3.
2. Ο ανακριτής δικαιούται να επαναλάβει τις ανακριτικές πράξεις του εισαγγελέα ή των υπ’ αυτόν ανακριτικών υπαλλήλων μόνο αν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο για τη νομιμότητά τους ή την πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης. Επίσης προς τον σκοπό αυτό δικαιούται να διενεργήσει νέες ανακριτικές πράξεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως του κατηγορουμένου κατά το άρθρο 274.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 ο ανακριτής συντάσσει νέο κατηγορητήριο με τον ίδιο νομικό χαρακτηρισμό και καλεί τον κατηγορούμενο σε απολογία, βάσει αυτού.
4. Σε υποθέσεις το αντικείμενο των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, ο ανακριτής μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα εφετών, που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, να ορίσει με πράξη του ειδικούς επιστήμονες για την υποβοήθηση του έργου της ανάκρισης. Ο ορισμός των προσώπων αυτών γίνεται μεταξύ αυτών που έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς αυτούς, οι διατάξεις των άρθρων 188 έως 193. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες συνεπικουρούν με κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο του ανακριτή για την ακριβέστερη διάγνωση και κρίση γεγονότων, για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Σε κάθε περίπτωση με την βοήθεια των ως άνω προσώπων ο ανακριτής οφείλει επίσης να βεβαιώσει την ζημία που προκλήθηκε από το έγκλημα , αν αυτή αποτελεί στοιχείο της ειδικής υπόστασης των ερευνώμενων εγκλημάτων ή είναι γενικότερα αναγκαία για την δικαστική κρίση σχετικά με το έγκλημα ή κάποια από τις περιστάσεις του.
5. Ο ανακριτής οφείλει να περατώσει την κύρια ανάκριση μέσα σε οκτώ μήνες και τη διατασσόμενη από το συμβούλιο συμπληρωματική ανάκριση μέσα σε δύο μήνες, αφότου η δικογραφία περιέλθει σε αυτόν, ενώ σε περίπτωση που ο ανακριτής έχει εκδώσει κατά του κατηγορουμένου ένταλμα προσωρινής κράτησης, οφείλει να περατώσει την κυρία ανάκριση μέσα σε τέσσερις μήνες από την επιβολή της προσωρινής κράτησης, εκτός αν η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί επιβάλλουν την υπέρβαση των προθεσμιών αυτών.
6. Αν από την ανάκριση προκύψουν ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος αποκόμισε ή προσπόρισε σε άλλον περιουσιακό όφελος από πράξη τιμωρούμενη σε βαθμό κακουργήματος, ο ανακριτής οφείλει επίσης να διερευνήσει την περιουσιακή κατάσταση του κατηγορουμένου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την βεβαίωση του εγκλήματος, προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς τον σκοπό αυτό. Κατά την έρευνα αυτή, ο ανακριτής, με διάταξή του που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να αίρει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή κάθε άλλου είδους απόρρητο, με την εξαίρεση του δικηγορικού (άρθρο 39 παρ.1 Ν 4194/2013) και να αποκτά πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διαπιστώσει την περιουσιακή κατάσταση του κατηγορουμένου και, κατά την κρίση του, και κάθε προσώπου, για το οποίο, από τα στοιχεία της ανάκρισης, προκύπτουν ενδείξεις ότι απέκτησε περιουσία που προέρχεται ή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα από την διερευνώμενη πράξη. Η κατά την παράγραφο αυτή έρευνα μπορεί να παραλειφθεί, αν τέτοιος έλεγχος έχει λάβει στα πλαίσια τυχόν προηγηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Άρθρο 249.- Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή. 1. Ο ανακριτής μπορεί να μεταβαίνει για να διενεργήσει ανάκριση, έξω από την έδρα του με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια, αν το εγκρίνει ο εισαγγελέας εφετών. Στην τελευταία περίπτωση ειδοποιείται ο εισαγγελέας εφετών της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η ανάκριση.
2. Ο ανακριτής μπορεί να αναθέσει σε άλλον ανακριτικό υπάλληλο τις πράξεις που πρόκειται να διενεργηθούν έξω από την έδρα του, μέσα όμως στη δική του δικαστική περιφέρεια. Επίσης αναθέτει στον αρμόδιο ανακριτή ή ανακριτικό υπάλληλο εκείνες που πρόκειται να γίνουν έξω από την περιφέρειά του, ειδοποιώντας συγχρόνως τον οικείο εισαγγελέα. Δεν μπορεί όμως να αναθέσει σε άλλο ανακριτή την λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου .
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ανακριτής μπορεί να αναθέσει την διενέργεια ορισμένων πράξεων σε άλλον ανακριτή ή σε οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο της έδρας του, ειδοποιώντας συγχρόνως τον οικείο εισαγγελέα εφετών.

Άρθρο 250.- Εξουσία του ανακριτή. 1. Ο ανακριτής έχει το δικαίωμα και οφείλει να επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσους συμμετείχαν στην ίδια πράξη συντάσσοντας νέο κατηγορητήριο. Δεν μπορεί όμως να επεκτείνει την ποινική δίωξη και σε άλλη πράξη, έστω και αν είναι συναφής, ούτε έχει δικαίωμα μεταβολής του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη .
2. Αν κατά την πορεία της ανάκρισης ανακαλυφθούν και άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, ο ανακριτής τις ανακοινώνει στον εισαγγελέα, χωρίς εν τω μεταξύ να εμποδίζεται να ενεργεί τις κατεπείγουσες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωσή τους. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 43 του κώδικα και επιστρέφει την δικογραφία στον ανακριτή , χωρίς να συντάξει κατηγορητήριο.

 • 11 Απριλίου 2019, 12:12 | A.A

  Ορθές οι διατάξεις του Σχεδίου ΚΠΔ για την κύρια ανάκριση και ιδίως η σύνταξη κατηγορητηρίου από τον εισαγγελέα που ασκεί την ποινική δίωξη, διότι έχει στην πράξη παρατηρηθεί το φαινόμενο, ιδίως λόγω μετάθεσης ή προαγωγής του εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη, ο ανακριτής που θα αναλάβει να γράψει το κατηγορητήριο στην υπόθεση, συχνά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, να μη μπορεί να αντιληφθεί το νόημα της ποινικής δίωξης και να μη μπορεί να το συντάξει ορθά, αλλά και να βοηθηθεί σχετικά. Περαιτέρω, σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται στην πράξη είναι ο περιορισμός του κατηγορουμένου στο στάδιο από την άσκηση της ποινικής δίωξης έως την απολογία του στον τακτικό ανακριτή, όταν υπάρχει βάσιμος κίνδυνος φυγής του και δεν μπορεί να εκδοθεί κατ΄ αυτού ένταλμα σύλληψης. Η μόνη δυνατότητα για την περίπτωση αυτή είναι, δυνάμει του άρθρου 2 περ.β Ν. 2475/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 4 Ν. 1128/1981), να απαγορευτεί η αποδημία του κατηγορουμένου στο εξωτερικό από την άσκηση της ποινικής δίωξης έως την απολογία του στον ανακριτή, με διάταξη του εισαγγελέα που επικυρώνεται από το συμβούλιο πλημ/κων εντός 15 ημερών (με προηγούμενη κλήση του κατ/νου) και με δικαίωμα έφεσης. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να ενταχθεί συστηματικά στο νέο ΚΠΔ και να συμπληρωθεί με τη δυνατότητα επιβολής ή/και του όρου της εμφάνισης στο Α.Τ του τόπου κατοικίας του.

 • 3 Απριλίου 2019, 15:31 | Τάσος Χ.

  Στο άρθρο 248 παρ.5 προβλέπονται προθεσμίες περάτωσης της κύριας ανάκρισης και δικαιοδοσία του συμβουλίου για παράταση. Ερωτάται: Ποιό το ακριβές νόημα της διάταξης; Η πειθαρχική δίωξη του ανακριτή μόνο ή και κάτι άλλο; Εν ολίγοις εάν έχει παρέλθει η προθεσμία και δεν έχουν γίνει οι ανακριτικές πράξεις που πρέπει να γίνουν από ολιγωρία του ανακριτή το συμβούλιο τι πράττει; Θα δώσει παράταση επειδή δεν υπάρχει ώριμη δικογραφία και μάλιστα όχι μια φορά αλλά όσες χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία ή δεν θα δώσει οπότε δεν θα μπορεί να εκδώσει σοβαρό βούλευμα; Μήπως πρέπει να αποσαφηνιστεί η δικονομική πορεία της υπόθεσης μετά την παρέλευση των προθεσμιών, αφού έτσι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

 • 8 Μαρτίου 2019, 17:24 | Παναγιωτα

  Αφου ύπαρχει το 211 γιατι να μην εφαρμόζεται απο την κύρια ανάκριση δηλαδή υπάρχει ενας που με κατηγορεί χώρις καμμία απόδειξη φυσικά και μάλιστα απο μάρτυρας μετατρεπεται σε κατηγορούμενος β στην ιδια υπόθεση και δεν υπάρχει κανένας απολύτος άλλος να επιβεβαιώνει ουτε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο …. εγω ο α κατηγορούμενος αφου με το 211 θα αθωωθώ στην δίκη γιατι πρέπει να ταλαιπωρηθω 3-4 χρόνια , η να δίνω παρον ή και να έχω απαγόρευςη εξόδου απο την χώρα ;

  Κατι άλλο που πρεπει να διορθωθει όχι σε αυτο το αρθρο αλλα γενικα είναι η προστασια μρτυρων και η παυση της εφοσον γινονται κατηγορουμενοι απο μαρτυρες
  Και βεβαια στο 211 να προστεθει οχι μονο συγκατηγορουμενοι για την ΙΔΙΑ πραξη αλλα γενικά συγκατηγορούμενοι ( παραδειγμα ΤΩΡΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ !!!…. δικη φυλακες κορυδαλου ξαδερφη Βλαστου εχει υποδειξει 25 ατομα χωρις καμμια αποδειξη ( για να πεσει στα μαλακα συμφωνα με τους νομους σας … αφου και καλα αποκαλυψε εγκηματικη οργανωση και χωρις αποδειξεις για τους περισσοτερους αλλα και αφου η ιδια πρωτα εβαλε καμμια δεκαρια βομβες και μετα εκανε την αποκακυψη !! … πηρε και την προστασια μαρτυρων ενω ειναι κατηγορουμενη και ολα μια χαρα) ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΕΥΝΟΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ,ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ 211 Η ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ;