ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ .Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ` αυτοφώρω

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ` αυτοφώρω.

Άρθρο 417.- Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Αν ο δράστης οποιουδήποτε πλημμελήματος έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στα επόμενα άρθρα, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι να μην εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία.

Άρθρο 418.- Διαδικασία. 1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο που συνέλαβε το δράστη επ’ αυτοφώρω έχει την υποχρέωση να τον φέρει αμέσως ή, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου, μέσα στον απόλυτα αναγκαίο για τη μεταφορά χρόνο, στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με την έκθεση για τη σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήματος, που πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο αμέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ημέρα εκείνη, το οποίο και ασχολείται αμέσως με την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά την ημέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρμόδιο δικαστήριο, ορίζεται έκτακτη δικάσιμη για την ίδια ημέρα ή, όταν υπάρχει απόλυτη αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου αυθημερόν, για την επόμενη ημέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία της κατηγορίας στον κατηγορούμενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σ’ αυτόν κλητήριου θεσπίσματος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και προσαρτάται στη δικογραφία συνοπτική έκθεση που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, τον γραμματέα και τον κατηγορούμενο και σε περίπτωση ανάγκης μόνο από τον εισαγγελέα. και τον κατηγορούμενο.
2. Αν το πλημμέλημα υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και αυτό συνεδριάζει την ημέρα που τελέστηκε το πλημμέλημα στην περιφέρεια του τόπου της τέλεσης, ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς χρονοτριβή στο δικαστήριο, το οποίο και δικάζει αμέσως την υπόθεση που εισάγεται από τον εισαγγελέα, ο οποίος και παρίσταται στην συνεδρίαση.
3. Αν το πλημμέλημα διώκεται μόνο με έγκληση, αυτή μπορεί να υποβληθεί και προφορικά σ’ εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν τον δράστη αυτόφωρου εγκλήματος, οπότε η σχετική δήλωση περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη (άρθρο 275 παρ. 2).

Άρθρο 419.- Κράτηση του κατηγορουμένου. Αν η εκδίκαση της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόμενη ημέρα, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την κράτηση του κατηγορουμένου στο αστυνομικό κρατητήριο, αλλά αυτή δεν επιτρέπεται να παραταθεί περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες από την προσαγωγή. Αν μέσα σ’ αυτήν την προθεσμία δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας παραπέμπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία.

Άρθρο 420.- Κλήτευση των συναιτίων. Αν η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πρόκειται να γίνει την ίδια μέρα κατά την οποία ο δράστης προσάγεται ενώπιον του εισαγγελέα, ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει στο ακροατήριο μαζί με τον κατηγορούμενο και τους άλλους συναίτιους που δεν έχουν συλληφθεί. Ο ίδιος τότε σ’ αυτήν την περίπτωση φροντίζει να επιδοθεί σ` αυτούς κλητήριο θέσπισμα χωρίς την τήρηση καμιάς προθεσμίας.

Άρθρο 421.- Κλήτευση μαρτύρων. 1. Εκείνος που σύμφωνα με το άρθρο 418 πραγματοποίησε τη σύλληψη έχει υποχρέωση να κλητεύσει προφορικά τους μάρτυρες, καθώς και αυτούς που προτείνονται από τον κατηγορούμενο (άρθρο 327 παρ. 1), αναφέροντας την κλήτευση αυτή στην έκθεση σύλληψης. Αν η εκδίκαση της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόμενη ημέρα της προσαγωγής του κατηγορουμένου στον εισαγγελέα, μπορεί αυτός να διατάξει την προφορική επίσης κλήτευση των μαρτύρων, ακόμη και με τη φροντίδα εκείνου που συνέλαβε τον δράστη.
2. Στους μάρτυρες που καλούνται με αυτό τον τρόπο επιβάλλονται σε περίπτωση απείθειας οι ποινές που ορίζονται για τους λιπομάρτυρες και η βίαιη προσαγωγή, η οποία διατάσσεται από το δικαστήριο και εκτελείται χωρίς χρονοτριβή, ακόμα και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.
3. Εκείνος που πραγματοποίησε τη σύλληψη δεν εξετάζεται ως μάρτυρας, παρά διαβάζεται στο ακροατήριο η έκθεσή του για τη σύλληψη και για τη βεβαίωση του εγκλήματος. Μπορεί όμως το δικαστήριο, με αίτηση του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, να επιτρέψει την εξέτασή του.
4. Τα δικαιώματα και τα οδοιπορικά των μαρτύρων εκκαθαρίζονται από εκείνον που διευθύνει τη συζήτηση και πληρώνονται κατά τις κοινές διατάξεις.

Άρθρο 422.- Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει τη δυνατότητα να φέρει μάρτυρες χωρίς να τους γνωστοποιήσει προηγουμένως στον κατηγορούμενο.

Άρθρο 423.- Δικαιώματα κατηγορουμένου. Αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο πρέπει να του διορίσει συνήγορο. Οφείλει επίσης να αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε τρεις ημέρες, αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος, για να ετοιμάσει την υπεράσπισή του και να αποφανθεί συγχρόνως για την άρση ή τη διατήρηση της κράτησής του. Ο διευθύνων τη συνεδρίαση ενημερώνει τον κατηγορούμενο για τα δικαιώματά του αυτά.

Άρθρο 424.- Αναβολή για ισχυρότερες αποδείξεις. Το δικαστήριο μπορεί να αναβάλλει μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα πέντε ημέρες για ισχυρότερες αποδείξεις ή για να κλητευθούν και οι συναίτιοι εκείνου που έχει συλληφθεί, αν αυτοί παραπέμφθηκαν μαζί του στο ακροατήριο σύμφωνα με το άρθρο 420, αλλά δεν κλητεύθηκαν. Σ’ αυτήν την περίπτωση το δικαστήριο διατάσσει την άρση της κράτησης και αν το κρίνει απολύτως αναγκαίο επιβάλλει περιοριστικούς όρους στον κατηγορούμενο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 282.

Άρθρο 425.- Αναβολή της συζήτησης και μάρτυρες. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης κατά τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων, όλοι οι παρόντες μάρτυρες και κατηγορούμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν στη νέα ρητή δικάσιμο χωρίς άλλη κλήτευση. Συναίτιοι που παραπέμπονται και δεν έχουν κλητευθεί, κλητεύονται το λιγότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη νέα δικάσιμο. Άλλοι μάρτυρες που δεν προσήλθαν, μπορούν να κλητευθούν και προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 421 παρ. 1, ενώ μπορεί επίσης να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης που κλήθηκαν κατά το άρθρο 421 παρ. 2 και δεν προσήλθαν.

Άρθρο 426.- Συζήτηση. Κατά τα λοιπά η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι το έγκλημα δεν έχει καταληφθεί επ’ αυτοφώρω ή ότι ακόμη και ύστερα από την αναβολή που έδωσε σύμφωνα με το άρθρο 424, οι αποδείξεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και χρειάζονται συμπλήρωση, παραπέμπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία και ταυτόχρονα αποφαίνεται για τη τύχη των περιοριστικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 282.

Άρθρο 427.- Συνοπτική διαδικασία επί στρατιωτικών. Με την αυτόφωρη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων δικάζονται και οι στρατιωτικοί, όταν για το πλημμέλημα που τέλεσαν και εμπίπτει στο άρθρο 417, υπάγονται στα κοινά δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

 • 14 Απριλίου 2019, 11:26 | Αντώνης Βόμβας, Πρωτοδίκης

  1. Δεν διευκρινίζεται (όπως και στο υφιστάμενο καθεστώς) ποια είναι τα κριτήρια διατήρησης της κράτησης του κατηγορουμένου, σε περίπτωση αναβολής της δίκης κατ’ άρθρο 421 του Σχεδίου, ήτοι, για παράδειγμα, εάν ερευνάται η πιθανότητα τέλεσης νέων αξιοποίνων πράξεων, ο κίνδυνος φυγής ή απόκρυψης των αποδείξεων τέλεσης του αδικήματος κ.ο.κ., τα οποία είναι σκόπιμο να προσδιορίζονται νομοθετικά.
  2. Η δικαστηριακή πρακτική καταδεικνύει ότι η εκδίκαση μεγάλου μέρους των κρινόμενων κατά την αυτόφωρη διαδικασία πλημμελημάτων αναβάλλεται λόγω μη εμφάνισης των μαρτύρων, οι οποίοι δεν προκύπτει ότι έχουν κληθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 421 παρ. 1 ΚΠΔ. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την περίπτωση αυτή, τούτο, δε, θα μπορούσε να γίνει με την πρόβλεψη υποχρέωσης του προανακριτικού υπαλλήλου που διενεργεί την αστυνομική προανάκριση κατ’ άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ να λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των μαρτύρων (ήτοι και των προτεινόμενων από τον κατηγορούμενο) και να μνημονεύει ρητώς στην έκθεση εξέτασης μάρτυρα (όπως προβλέπεται στο άρθρο 421 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ για την έκθεση σύλληψης) ότι κλητεύει προφορικά αυτούς, καθώς και με την πρόβλεψη υποχρέωσης του Εισαγγελέως που διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο με την αυτόφωρη διαδικασία (ή της Γραμματείας της Εισαγγελίας) να βεβαιώνει ότι έγινε προφορική κλήση των μαρτύρων ή απόπειρα κλήσης αυτών.
  3. Στην περίπτωση που αναβληθεί η υπόθεση κατ’ άρθρο 424 του Σχεδίου για κρείσσονες αποδείξεις (υφιστάμενο άρθρο 423 ΚΠΔ), σκόπιμο είναι να προβλεφθεί η δυνατότητα του Δικαστηρίου να διατάξει τη διατήρηση της κράτησης του κατηγορουμένου , για κάθε πλημμέλημα καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω, στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Συντάγματος, εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 421 ΚΠΔ, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω.

 • 18 Μαρτίου 2019, 06:08 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθρο 417 θα ηταν καλυτερα να καταργηθει η αμεση παραπομπη του κατηγορουμενου στο ακροατηριο, στις περιπτωσεις που ο δραστης εχει αποδεδειγμενα γνωστο τοπο διαμονης και μπορει να λαβει εγγραφη κλητευση.επισης το ιδιο και σε αλλοδαπους με αδεια παραμονης,και αποδεδειγμενα γνωστη κατοικια.ετσι δεκαδες χιλιαδες συμπολιτες μας θα αποφυγουν την απωλεια εργασιακου χρονου και το οικονομικο και ψυχικο κοστος απο ψευτικες μηνυσεις.ευχαριστω πολυ.

 • 7 Μαρτίου 2019, 23:22 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  μηπως θα έπρεπε να οριστεί ποια αδικήματα μπορούν αν τεθούν στην συνοπτική διαδικασία ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες και να πραγματοποιείται πιο ορθά και ποιο σύντομα η αυτόφωρη διαδικασία?