Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

To Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ευχαριστεί όλους τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για την «Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών

Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις»».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξαν εποικοδομητικά σχόλια, προτάσεις, ιδέες, κριτική και απόψεις, που θα ληφθούν υπόψη από την ομάδα επεξεργασίας και θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου.

Δημόσια Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι φορείς παροχής αστικού συγκοινωνιακού έργου στην Περιφέρεια Αττικής εξυγιαίνονται και εισέρχονται σε μία νέα φάση ανάπτυξης.

Τα βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι:

Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Μετασχηματισμός των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ – Σύσταση των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ

2. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις

3. Διαγραφή χρεών – Επενδυτικά προγράμματα –Αυξήσεις Μ.Κ. –Λοιπά ευεργετήματα

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Αρμοδιότητες ΟΑΣΑ – Συμβάσεις Παροχής Έργου με τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου

2. Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων – Καθορισμός δεικτών απόδοσης λειτουργίας

3. Σύμφωνο Ευθύνης – Μηχανισμός Επίβλεψης

4. Υπαγωγή εταιρειών ομίλου ΟΑΣΑ στις διατάξεις του νόμου περί ΔΕΚΟ

5. Εκσυγχρονισμός λειτουργίας ομίλου ΟΑΣΑ

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού

2. Εξορθολογισμός προσωπικού για τον νέο όμιλο ΟΑΣΑ  μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων μετατάξεων (Α΄ φάση Μετατάξεων)

3. Επικαιροποίηση οργανογράμματος και κανονισμών εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές (Β΄ φάση Μετατάξεων)

4. Διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης για την επικαιροποίηση των Κανονισμών Προσωπικού, με γνώμονα τον εξορθολογισμό του κόστους αμοιβών και δευτερευουσών απολαβών

5. Ρυθμίσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

6.Ορισμός ανώτατου ύψους αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Προσθήκη του Μηχανισμού Επίβλεψης και στον Ν.3891/2010 για τον ΟΣΕ του

2. Καταργούμενες διατάξεις

3.  Έναρξη ισχύος

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις,, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέχρι την Παρασκευή 21η Ιανουαρίου  2011.