Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τις 15 Μαρτίου 2011 πλην των διατάξεων των άρθρων 4,  6, 9 και 11, τα οποία θεσπίζουν προθεσμίες ή προβλέπουν κυρώσεις όπου ισχύει από δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.