Άρθρο 10 Στελέχωση της Αρχής

Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό της Υ.Π.Α. Εκτός από το προσωπικό που θα ασκεί καθήκοντα  γραμματειακής υποστήριξης, το λοιπό προσωπικό πρέπει να έχει τον Α΄ Βαθμό και να έχει γνώσεις και εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς: οικονομική, λογιστική, δημόσιο οικονομικό, δημοσιονομικό και διοικητικό δίκαιο, λειτουργία αερολιμένων, εποπτεία αερολιμένων, οικονομική διαχείριση αερολιμένων.

Η κατανομή των θέσεων της Αρχής κατά κατηγορία και κλάδο γίνεται ως εξής:

α. Κλ. ΠΕ1 Αερολιμενικών τέσσερις (4) θέσεις

β. Κλ. ΠΕ 5 Οικονομικών ή ΤΕ7 Διοικητικού-Λογιστικού    τέσσερις (4) θέσεις

γ. Κλ. ΔΕ4 Διοικητικών δύο (2) θέσεις

Από τους ανωτέρω τρεις πρώτους κλάδους (ΠΕ1, ΠΕ5 και ΤΕ7) προέρχονται και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης κατά τις κείμενες διατάξεις.

  • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 21:45 | Γιάννης

    Η Οδηγία απαιτεί μία σαφώς ανεξάρτητη αρχή που δεν θα έχει καμία σχέση με φορείς διαχείρισης αεροδρομίων. Με αυτόν εδώ τον νόμο η αρχή στελεχώνεται με μόνιμους υπαλλήλους της ΥΠΑ. Είναι αυτό ανεξαρτησία ;;

  • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 23:07 | Αναστάσιος

    Θα μισθοδοτούνται 10 άτομα σε κάθε αερολιμένα για να υλοποιηθεί το υπόψη νομοσχέδιο, δηλαδή με μέσο μισθό 2000 ευρό το κόστος για μήνα είναι 20000 και το έτος 240.000. Θα μένει κάτι από τα τέλη για συντήρηση υλικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού,αποζημίωση λοιπού προσωπικού εξυπηρέτησης πτήσεων, αποκατάσταση ζημιών του διαδρόμου και επιστροφή στον κρατικό προϋπολογισμό των ποσών που έχουν δαπανηθεί για απαλλοτριώσεις κτλ;Δεν πρέπει να υπάρχει αριθμός προσωπικού στον υπόψη νόμο αλλά να καλύπτεται με μερίμνα του Δκτού της ΥΠΑ. Σε κάθε περίπτωση πάνω από 4 άτομα μάλλον είναι πλεονασμός