Άρθρο 6 Δικαίωμα διοικητικής προσφυγής (Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Σε περίπτωση διαφωνίας εκ μέρους των χρηστών επί οποιασδήποτε απόφασης του φορέα τροποποιητικής  του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος τελών αερολιμένων ή του ύψους των, η επιτροπή χρηστών έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή, κατόπιν παροχής εξουσιοδότησης των μελών της. Ειδική μνεία του δικαιώματος άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται στην σχετική απόφαση. Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του φορέα, από την επιτροπή χρηστών που έχει έννομο συμφέρον και  πρέπει να είναι αιτιολογημένη και επαρκώς τεκμηριωμένη, προκειμένου να εξετασθεί από την Αρχή. Πριν από την έκδοση της απόφασης της Αρχής δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του συστήματος.

2. Η Αρχή εξετάζει την προσβαλλόμενη απόφαση και από πλευράς νομιμότητας αλλά και κατ΄ ουσίαν. Τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν υπόμνημα με τις απόψεις τους κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής.  Ιδιαίτερα εξετάζεται από την Αρχή η αιτιολόγηση της απόφασης του φορέα περί τελών ή της τυχόν τροποποίησης του συστήματος τελών αερολιμένων ή του ύψους των και εκδίδεται οριστική απόφαση το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τεσσάρων εβδομάδων από της υποβολής της προσφυγής. Εάν μέχρι τότε δεν καταστεί δυνατόν να εκδοθεί η οριστική απόφαση της Αρχής, αυτή λαμβάνει προσωρινή απόφαση και επιτρέπει προσωρινά την μερική ή ολική εκτέλεση της απόφασης του φορέα περί αερολιμενικών τελών, όταν και κατά το μέρος που πιθανολογείται ότι η προσφυγή είναι αβάσιμη. Σε αντίθετη περίπτωση, παρατείνει την αναστολή έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αρχής. Εντός δύο μηνών από την υποβολή της προσφυγής, η Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την οριστική απόφαση. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις μέχρι ένα μήνα το ανώτερο με απόφαση της Αρχής.

3. Η απόφαση της Αρχής μπορεί να επικυρώνει, να τροποποιεί ή να ακυρώνει αιτιολογημένα μερικά ή ολικά την απόφαση περί τελών αερολιμένων, είναι υποχρεωτική για τα μέρη και  καθορίζει και την έναρξη της ισχύος της.

4. Κάθε απόφαση της Αρχής που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.