Άρθρο 2 Ορισμοί (Άρθρο 2 Οδηγίας )

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος  Προεδρικού Διατάγματος  ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. αερολιμένας: κάθε χώρος διαρρυθµισµένος ειδικά για την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγµούς αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν βοηθητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της κίνησης και της εξυπηρέτησης των αεροσκαφών καθώς και των εγκαταστάσεων που υποβοηθούν τις εμπορικές αεροπορικές υπηρεσίες.

β. φορέας διαχείρισης του αερολιμένα: ο φορέας ο οποίος επί τη βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή συμβάσεων έχει κυρίως ως αποστολή τη διοίκηση και τη διαχείριση των αερολιμενικών υποδομών και το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων αερομεταφορέων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων. Όταν Αερολιμένας αποτελεί μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως φορέας διαχείρισης του Αερολιμένα λογίζεται  ο οικείος Αερολιμενάρχης.

γ. χρήστης  αερολιμένα: κάθε φυσικό ή  νομικό πρόσωπο που μεταφέρει αεροπορικώς επιβάτες, ταχυδρομείο ή/ και φορτίο από ή προς το συγκεκριμένο αερολιμένα.

δ. τέλη αερολιμένων: το ποσόν το οποίο εισπράττεται από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα  και καταβάλλεται από τους χρήστες του αερολιμένα για την χρήση των διευκολύνσεων και των υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και αφορούν την προσγείωση, την απογείωση, τον φωτισμό και την στάθμευση αεροσκαφών και την διακίνηση επιβατών και φορτίου.

ε. δίκτυο αερολιμένων: ομάδα αερολιμένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, που καθορίζεται  με απόφαση του Διοικητή της  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας , τα οποία διαχειρίζεται ο ίδιος φορέας διαχείρισης.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος  ισχύουν, επίσης,  οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. επιτροπή χρηστών αερολιμένα: η επιτροπή εκπροσώπησης των χρηστών του αερολιμένα ή των οργανώσεων εκπροσώπησής τους.

β. Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων: η Αρχή που έχει οργανωτική και λειτουργική αυτοτέλεια και έχει ως αποστολή την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος, εφεξής αποκαλούμενη «Αρχή».

γ. Σύστημα τελών αερολιμένων: οι κανόνες που σχετίζονται με τέλη αερολιμένων, και αφορούν  στον τρόπο υπολογισμού και επιβολής τους, στο ύψος τους, στη διαδικασία είσπραξής τους, στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής τους , καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα .