Άρθρο 9 Αρμοδιότητες προσωπικού της Διεύθυνσης

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  αναλυτικά κατά τμήμα είναι:

α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

αα. Η σύνταξη του προϋπολογισμού λειτουργίας της Αρχής για το επόμενο έτος κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους.

αβ. Η σύνταξη  του  απολογισμού του προηγούμενου έτους εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.

αγ. Γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής και τακτοποίηση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων.

β. Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας του Συστήματος Τελών Αερολιμένων.

βα. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης προς το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και την τήρηση των αρχών που θεσπίζονται τόσο κατά το στάδιο της επιβολής όσο της εφαρμογής του συστήματος τελών των αερολιμένων. Σε περίπτωση που διαπιστώνει παραβιάσεις ή δυσλειτουργία που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μελλοντική μη συμμόρφωση, απευθύνει συστάσεις ή επιβάλλει διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα.

ββ. Εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται ενώπιόν της Αρχής, σχετικά με παραβιάσεις των προβλέψεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη, εισηγείται την έκδοση  απόφασης με την οποία επιβάλλει μέτρα για την άρση της παράβασης ή απευθύνει συστάσεις.

βγ. Θεσπίζει κριτήρια με τα οποία θα εξετάσει τις προσβαλλόμενες πράξεις καθώς και τη διαδικασία περί της εισαγωγής και εξέτασης της προσφυγής.

βδ. Εισηγείται την έκδοση οριστικής απόφασης σχετική με τα τέλη αερολιμένων σε περίπτωση που οι χρήστες αμφισβητούν με προσφυγή ενώπιόν της τροποποιητική ή οποιαδήποτε περί τελών αερολιμένων απόφαση του φορέα.

βε. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων ή των συστάσεων που εκδίδει και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε απόφαση εισηγείται την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης επιβολής  προστίμου  από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, για τις περιπτώσεις παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.1 και στην παρ.2 του παρόντος άρθρου,  με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της προηγουμένης ακροάσεως. Επιπλέον για την περίπτωση που στην εν λόγω παράβαση έχει υποπέσει κρατικός φορέας, η υπόθεση παραπέμπεται και στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με πρόταση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.

βστ. Εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης κοινού συστήματος τελών αερολιμένων, που καλύπτει τυχόν δίκτυο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του φορέα. Η διαδικασία που τήρησε ο φορέας για τη κατάρτιση του συστήματος θα  πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις και τις αρχές του παρόντος Π.Δ., και σ΄ αυτήν πρέπει να έχουν συμμετάσχει όλοι οι χρήστες και όλοι οι  Αερολιμένες, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας κατά το άρθρο 5.

βζ. Κατόπιν αιτήσεως του φορέα εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τη δημιουργία κοινού  και διαφανούς  συστήματος τελών αερολιμένων, σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο, με διαδικασία που στηρίζεται στις ίδιες αρχές του προηγουμένου εδαφίου και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού,

βη. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Τμήματος., έχει δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων, οι οποίοι υποχρεούνται να το διευκολύνουν στο έργο του, παρέχοντας όλα τα αιτούμενα στοιχεία. Η με οποιονδήποτε τρόπο συλλογή στοιχείων τελεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

βθ. Συνεργάζεται σε θέματα της αρμοδιότητάς του με αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

βι. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων της αρμοδιότητός του από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στο σύστημα  του ζητηθεί.

βκ. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής κατά τον μήνα Ιανουάριο .

2.  Ο Προϊστάμενος της  Διεύθυνσης:

α. Προΐσταται της Αρχής, εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής η άλλης αρχής, κατευθύνει και  συντονίζει το έργο αυτής για την  εκπλήρωση της  αποστολής της  και έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας της. Μπορεί να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους αυτής ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.  .

β. Εποπτεύει και αξιολογεί το προσωπικό της Αρχής του οποίου είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος.

γ.  Τοποθετεί το προσωπικό της  Αρχής  στα  τμήματα αυτής, με κριτήρια την συνάφεια του επιχειρησιακού τους αντικειμένου, τις αρμοδιότητες των τμημάτων και τις γενικότερες ή ειδικότερες ανάγκες του κάθε τμήματος.

δ. Συγκροτεί μη αμειβόμενες επιτροπές, ομάδες εργασίας και έργου με αντικείμενο την εκτέλεση μελετών, έργων και επιθεωρήσεων σχετικών με την αποστολή της Αρχής.

ε. Εγκρίνει και υπογράφει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, καθώς και όλες τις αποφάσεις, συστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις της Αρχής.

στ. Εκπροσωπεί την Αρχή για όλα τα θέματα, σε επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών.

ζ. Φροντίζει για την συμμετοχή της Αρχής στις τακτικές και έκτακτες διαβουλεύσεις.

η. Εκδίδει εντολές ελέγχου στο προσωπικό στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους κατά το άρθρο 9.1βVII.

θ.  Δημοσιεύει ετησίως έκθεση πεπραγμένων της Αρχής.

ι. Συντάσσει εγχειρίδιο λειτουργίας της Αρχής.

3.  Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης επικουρούν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στο έργο του. Κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο του τμήματος, καθώς και ειδικότερα έργα που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος της  Διεύθυνσης. Εποπτεύουν, κατευθύνουν και αξιολογούν το προσωπικό του τμήματός τους.

4. Η Αρχή συγκροτείται ένα μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

  • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 01:50 | Μανόλης

    βε. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων ή των συστάσεων που εκδίδει και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε απόφαση εισηγείται την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης επιβολής προστίμου από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, για τις περιπτώσεις παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.1 και στην παρ.2 του παρόντος άρθρου, με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της προηγουμένης ακροάσεως. Επιπλέον για την περίπτωση που στην εν λόγω παράβαση έχει υποπέσει κρατικός φορέας, η υπόθεση παραπέμπεται και στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με πρόταση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.

    Δηλαδή το υψηλότερο πρόστιμο για μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Αρχής είναι 50.000 ευρώ; Αυτά τα βγάζει το EL-VEL σε μιά ώρα. Θα τρομάξουν ένα κερδοφόρο αεροδρόμιο (btw, τα αεροδρόμια είναι φυσικά μονοπώλια) τα 50.000 ψωροχιλιάρικα τη στιγμή που θα μπορεί να έχει τρελά κέρδη αγνοώντας την απόφαση της Αρχής? Και μη χειρότερα!!! Nομίζω ότι η Ευρωπαϊκή επιτροπή θα γελάσει τρελλά στην αρχή, αλλά μετά θα ζητήσει το λόγο γιατί τα πρόστιμα δεν είναι «effective, proportionate and dissuasive»

    Ωστόσο, στην περίπτωση των κρατικών αεροδρομίων το θέμα είναι ακόμη πιό αστείο, αφού επί του παρόντος φορέας λειτουργίας τους είναι η ίδια η ΥΠΑ. Συνεπώς, ποιός θα παραπεμφθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΥΠΑ? Προφανώς αυτό έχει να κάνει με το γνωστό «Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει»