Άρθρο 5 Διαφάνεια (Άρθρο 7 Οδηγίας)

1. Στις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας προς τους χρήστες κατά την τακτική διαβούλευση σύμφωνα με την παράγραφο 3.γ.ι του προηγούμενου άρθρου περιλαμβάνονται  τουλάχιστον τα εξής:

α. κατάλογος των διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών που παρέχονται έναντι του εισπραττόμενου τέλους,

β. η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των αερολιμενικών τελών,

γ. η γενική διάρθρωση του κόστους του αερολιμένος, σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων,

δ. το εισόδημα από τα διάφορα τέλη και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά,

ε. τα στοιχεία για οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων,

στ. προβλέψεις σχετικά με την κατάσταση του αερολιμένος όσον αφορά τα τέλη, την αύξηση της κίνησης και τις προτεινόμενες επενδύσεις,

ζ. την πραγματική χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού του αερολιμένα για μια συγκεκριμένη περίοδο, και

η. την προβλεπόμενη έκβαση οποιωνδήποτε προτεινόμενων μειζόνων επενδύσεων ως προς τα αποτελέσματα που έχουν για τη χωρητικότητα του αερολιμένα.

2. Οι χρήστες του αερολιμένα πρέπει να αποστέλλουν μέσω της επιτροπής χρηστών στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα ένα μήνα περίπου πριν από οποιαδήποτε τακτική διαβούλευση, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στοιχεία για το επόμενο έτος, σχετικά τουλάχιστον με τα κατωτέρω θέματα:

α. τις προβλέψεις κίνησής τους,

β. τις προβλέψεις τους όσον αφορά τη σύνθεση και την προβλεπόμενη χρήση του στόλου τους,

γ. τα αναπτυξιακά τους έργα στο συγκεκριμένο αερολιμένα  και

δ. τις απαιτήσεις τους στο συγκεκριμένο αερολιμένα

3. Οι ανωτέρω πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου θεωρούνται υποχρεωτικές, εμπιστευτικές ή οικονομικώς ευαίσθητες και αντιμετωπίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση φορέων διαχείρισης αερολιμένων εισηγμένων στο χρηματιστήριο τηρούνται ιδιαίτερα οι διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου.