Άρθρο 7 Διαφοροποίηση των υπηρεσιών (Άρθρα 3 και 10 της Οδηγίας)

1.  O φορέας διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να διαφοροποιεί την ποιότητα και το εύρος συγκεκριμένων αερολιμενικών υπηρεσιών, αεροσταθμών ή τμημάτων αεροσταθμών, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή τμήμα αυτού. Το ύψος των τελών αερολιμένων είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα και το πεδίο αυτών των υπηρεσιών και το κόστος τους ή κάθε άλλη αντικειμενική και διαφανή αιτιολόγηση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της Οδηγίας, οι φορείς διαχείρισης αερολιμένων παραμένουν ελεύθεροι να καθορίζουν μονομερώς με αιτιολογημένη απόφασή τους τα διαφοροποιημένα αυτά τέλη.

2. Η διαφοροποίηση των τελών αερολιμένων μπορεί να γίνει για λόγους δημοσίου και γενικού συμφέροντος συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών.

3. Οποιοσδήποτε χρήστης αερολιμένα που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή μέρος αυτού πρέπει να έχει την αντίστοιχη πρόσβαση για την παροχή  των εν λόγω υπηρεσιών.

4. Σε περίπτωση που λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες ή/ και εξειδικευμένο αεροσταθμό ή μέρος αυτού από περισσότερους χρήστες που το επιθυμούν, η πρόσβαση καθορίζεται με βάση συναφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. Τα κριτήρια καθορίζονται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και εγκρίνονται από την Αρχή.