Άρθρο 1 Σκοπός-Πεδίο εφαρµογής (Άρθρο 1 Οδηγίας)

1. Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος  είναι η  καθιέρωση κοινού πλαισίου για την επιβολή  τελών αερολιμένων,  επί τη βάσει κοινών αρχών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

2.  Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην εμπορική κίνηση, εφόσον έχουν ετήσια κίνηση άνω των 5 εκατομμυρίων επιβατών και αν κανένας αερολιμένας δεν καλύπτει το όριο αυτό, στον αερολιμένα με την υψηλότερη επιβατική κίνηση.

3.  Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατάλογοs με τους αερολιμένες που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, βασισμένος σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat).

4. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα τέλη αερολιμένων που ρυθμίζει το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, τα τέλη που εισπράττονται για την παροχή των επί διαδρομής και τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1794/2006, για την παροχή υπηρεσιών εδάφους σύμφωνα με το π.δ 285/98, καθώς και τα τέλη που επιβάλλονται για τη χρηματοδότηση της παροχής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1107/2006.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 12:42 | Δημήτρης

    Τα τέλη στα ελληνικά αεροδρόμια είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και σε συνδυασμό με την άσχημη οικονομική κατάσταση που επικρατεί καθιστά σχεδόν απαγορευτική τη μετακίνηση με αεροπλάνο μέσα στην ίδια μας την χώρα. Στις πτήσεις εσωτερικού απαιτούνται χαμηλότερες χρεώσεις ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης