Άρθρο 8 Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων (Άρθρο 11 Οδηγίας)

1. Η Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων υπάγεται ως ειδική Διεύθυνση στην διοικητική οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τους φορείς διαχείρισης αερολιμένων και ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.

2. Το προσωπικό της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των προϊστάμενων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα τεσσάρων  χρόνων με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τετραετία με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Ως προς το  υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς και καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στη Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Ιεραρχικός Προϊστάμενος του προσωπικού της Αρχής είναι ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το προσωπικό της Αρχής ασκεί τα καθήκοντα του κατ΄ αποκλειστικότητα για την Αρχή και απέχει από πράξεις ή ενέργειες που με οιονδήποτε τρόπο προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων.

5.  Η Αρχή λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης. Διαθέτει δύο τμήματα:

α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

β. Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας του Συστήματος Τελών Αερολιμένων.

  • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 00:49 | Μανόλης

    «2. Το προσωπικό της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των προϊστάμενων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τετραετία με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς και καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στη Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

    Ποιά είναι η νόμιμη διαδικασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2;

    Επιπλέον, μήπως το σχήμα «υπάλληλοι της ΥΠΑ να τοποθετούνται σε ειδική Διεύθυνση που ανήκει στο οργανόγραμμα της ΥΠΑ, και στεγάζονται στα γραφεία της ΥΠΑ, αλλά έχουν πειθαρχικό προιστάμενο τον Υπουργό» μπάζει;