Άρθρο 4 Τακτικές και έκτακτες διαβουλεύσεις (Άρθρο 6 Οδηγίας)

1.To σύστημα τελών αερολιμένων , καθώς και οι μεταβολές του καθορίζονται με απόφαση του φορέα, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη οι απόψεις των χρηστών. Της απόφασης προηγείται διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα και των χρηστών με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία. Στις διαβουλεύσεις συμμετέχει η επιτροπή χρηστών, κατόπιν παροχής εξουσιοδότησης των μελών της.

2. Τακτικές Διαβουλεύσεις

α. Τακτική διαβούλευση για την παρακολούθηση του συστήματος τελών αερολιμένων και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα ανακύψει πραγματοποιείται υποχρεωτικά μεταξύ του φορέα  του αερολιμένα και της επιτροπής  χρηστών τους, μία φορά τον χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την προηγούμενη διαβούλευση. Σε περίπτωση σύναψης πολυετούς συμφωνίας μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών, η διαβούλευση πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στη συμφωνία αυτή.

β. Ο φορέας κοινοποιεί πρόσκληση προς την επιτροπή χρηστών, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο της διαβούλευσης, την προγραμματιζόμενη διάρκειά της, τα θέματα αυτής. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του φορέα και κοινοποιείται στην Αρχή. Από την πλευρά των χρηστών τυχόν συμπληρωματικά θέματα κοινοποιούνται στο φορέα τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης.

γ. Αντικείμενο της τακτικής διαβούλευσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το σύστημα, ιδίως δε :

αα. η παροχή και η επικαιροποίηση από το φορέα στους χρήστες των στοιχείων βάσει των οποίων καθορίζεται το σύστημα χρέωσης ή/και το ύψος όλων των τελών αερολιμένων που εισπράττονται σε κάθε αερολιμένα από το φορέα διαχείρισης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επόμενο άρθρο.

ββ. Η παρουσίαση από το φορέα  σχεδίων  νέων έργων σχετικών υποδομών του Αερολιμένα με σκοπό πριν αυτά οριστικοποιηθούν, να εκτεθούν και οι απόψεις των χρηστών κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

γγ. Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα και των χρηστών με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων από τον φορέα σχετικών υπηρεσιών έναντι των τελών στον Αερολιμένα (ποιοτικά πρότυπα). Λαμβάνονται υπόψη  υφιστάμενα πραγματικά στοιχεία, όπως το σύστημα χρέωσης,  η κατάσταση των υποδομών , το ύψος των  τελών των αερολιμένων  και με βάση τις  αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογίας των τελών αερολιμένων  με την παρεχόμενη ποιότητα επιχειρείται να συμφωνηθεί το επίπεδο  των υπηρεσιών που αναλογεί στους χρήστες. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική απόφαση του φορέα.

3. Έκτακτες διαβουλεύσεις  επί μεταβολών του συστήματος.

Ο φορέας διαχείρισης του Αερολιμένα κοινοποιεί προς την επιτροπή χρηστών του αερολιμένα  αιτιολογημένη πρόταση συγκεκριμένων μεταβολών του συστήματος που συμπεριλαμβάνει και πρόσκληση σε έκτακτη διαβούλευση με ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του φορέα και κοινοποιείται στην Αρχή.

4. Για τα θέματα που επιτεύχθηκε συμφωνία, ο φορέας εκδίδει και δημοσιεύει την απόφασή του ή τη σύστασή του στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης και την κοινοποιεί στην επιτροπή χρηστών. Η έναρξη ισχύος των τυχόν μεταβολών καθορίζεται στην απόφαση, αλλά δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν δύο μήνες από την ως άνω δημοσίευσή της. Σε κάθε δε περίπτωση, οι μεταβολές δεν μπορούν να ισχύσουν πριν περάσουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες από την κοινοποίηση της ανωτέρω πρότασης μεταβολών προς τους χρήστες, εκτός εάν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που θα πρέπει να αιτιολογούνται στην απόφαση περί μεταβολών.

α. Για τα θέματα που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, εκδίδεται αιτιολογημένη  απόφαση του φορέα σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών, που δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω και κοινοποιείται την επιτροπή χρηστών. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική απόφαση του φορέα.

5. Κατά τις διαβουλεύσεις τηρούνται πρακτικά όπου καταγράφονται τα γενικά στοιχεία της διαβούλευσης, τα θέματα αυτής, οι απόψεις των παρισταμένων μερών και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.

6. Το αντικείμενο της έκτακτης διαβούλευσης μπορεί να αντιμετωπισθεί και στα πλαίσια της τακτικής διαβούλευσης, όταν η ανάγκη μεταβολών του συστήματος τελών αερολιμένων προκύπτει ενόψει της σύγκλησης της τακτικής διαβούλευσης.

7. Οι αποφάσεις καθορισμού του συστήματος των τελών αερολιμένων καθώς και οποιαδήποτε τροποποιητική αυτού, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Αρχή.

8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του οι φορείς διαχείρισης Αερολιμένων απευθύνουν πρόσκληση στην επιτροπή χρηστών για τη διεξαγωγή διαβούλευσης, η οποία έχει το χαρακτήρα της έκτακτης διαβούλευσης και σ΄ αυτήν συζητείται υποχρεωτικά και η νέα εισπρακτική διαδικασία. Μέχρι την οριστικοποίηση των μεταβολών από το προϊσχύσαν σύστημα, δηλ. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του φορέα στον δικτυακό του τόπο όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αρχής, όταν έχει ανακύψει διαφωνία και έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της,  εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο σύστημα επιβολής τελών.

  • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 22:00 | Αναστάσιος

    Οι κρατικοί αερολιμένες αφορούν εθνική περιουσία αφού έγιναν σε εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί με χρήματα των Ελλήνων πολιτών και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αγοράστηκε και συντηρείται με χρήματα των φορολογουμένων. Συνεπώς η διαβούλευση με του χρήστες είναι σχετική και θα έπρεπε να έχει χαμηλό πλαφόν. Δεν είναι δυνατόν να συζητάς την ενοικίαση ακίνητης περιουσίας με τον ενοικιαστή από μηδενική βάση.Αν δεν θέλουν να μην προσγειώνονται. Το άρθρο χρήζει προσθήκης που να καθορίζει ότι θα υπάρχει ελάχιστο τέλος που θα είναι ανταποδοτικό και θα πρέπει να ορίζεται από τον υπουργό οικονομικών ή μεταφορών.