Άρθρο 10: Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο το ελάχιστο και ανώτατο ύψος του οποίου είναι αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.1 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν.1815/1988, ΦΕΚ Α’ 250), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Β/1294/401/16-1-2007-(ΦΕΚ Β΄99/30-1-2007) και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά.

2. Σε περίπτωση απασχόλησης μη εκπαιδευμένου προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, πέραν του διοικητικού προστίµου, επιβάλλεται και η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της κάρτας εισόδου στον αερολιµένα του µη εκπαιδευθέντος υπαλλήλου.

3. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών ποινών, πλην της παραγράφου 2, πραγματοποιείται με αποφάσεις των προϊσταμένων της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8. Πριν την επιβολή του χρηματικού προστίμου ή άλλης διοικητικής ποινής, ο παραβάτης καλείται σε απολογία εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Κατά των αποφάσεων των διοικητικών ποινών επιτρέπεται μόνον η άσκηση αίτησης θεραπείας η οποία μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η ποινή. Η άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης ή ακύρωσης κατά της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η διοικητική ποινή ή η άσκηση οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

4. Οι καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 προωθούνται στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή του άρθρου 8 του παρόντος.

5. Τα εισπραττόμενα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για την βελτίωση των αερολιμενικών υποδομών των κρατικών αερολιμένων αναφορικά µε τα άτομα µε αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 15:36 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Άρθρο 10: Κυρώσεις

  1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο το ελάχιστο και ανώτατο ύψος του οποίου είναι αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.1 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν.1815/1988, ΦΕΚ Α’ 250), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Β/1294/401/16-1-2007-(ΦΕΚ Β΄99/30-1-2007) και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά.
  2. Σε περίπτωση απασχόλησης μη εκπαιδευμένου προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, πέραν του διοικητικού προστίµου, επιβάλλεται και η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της κάρτας εισόδου στον Αερολιµένα του µη εκπαιδευθέντος υπαλλήλου.
  3. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών ποινών, πλην της παραγράφου 2, πραγματοποιείται με αποφάσεις των προϊσταμένων της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8. Πριν την επιβολή του χρηματικού προστίμου ή άλλης διοικητικής ποινής, ο παραβάτης καλείται σε απολογία εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Κατά των αποφάσεων των διοικητικών ποινών επιτρέπεται ( προτείνουμε να διαγραφεί η λέξη «μόνον») η άσκηση αίτησης θεραπείας η οποία μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η ποινή. Η άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης ή ακύρωσης κατά της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η διοικητική ποινή ή η άσκηση οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.{Σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ 7 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου στο οποίο ρητά παραπέμπει η παρ 1 του παρόντος άρθρου αναφορικά με τον προσδιορισμό του προστίμου ο παραβάτης μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός προθεσμίας 10 ημερών. Ως εκ τούτου, θεωρούμε αδιακιολόγητο τόσο τον περιορισμό του δικαιώματος εναντίωσης κατά του προστίμου μόνο ενώπιον της ίδιας Αρχής μέσω του περιορισμένου ενδίκου βοηθήματος της αίτησης θεραπείας όσο και της περιορισμένης αποκλειστικής προθεσμίας των 5 ημερών για την άσκησή της. Σε κάθε περίπτωση μετά την άσκηση αίτησης θεραπείας οφείλει να ακολουθεί η διαδικασία άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου σύμφωνα με το άρθρο 63 επόμενα του Ν.2717/1999(ΚΔΔ). Τέλος θεωρούμε την a priori αδυναμία αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ανορθόδοξη και αντιβαίνουσα στις Γενικές Διατάξεις και Αρχές του Διοικητικού Δικαίου}
  4. Οι καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 προωθούνται στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή του άρθρου 8 του παρόντος.
  5. Τα εισπραττόμενα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για την βελτίωση των αερολιμενικών υποδομών των κρατικών αερολιμένων αναφορικά µε τα άτομα µε αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 22:47 | Μανόλης

  2. Σε περίπτωση απασχόλησης μη εκπαιδευμένου προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, πέραν του διοικητικού προστίµου, επιβάλλεται και η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της κάρτας εισόδου στον αερολιµένα του µη εκπαιδευθέντος υπαλλήλου.

  ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ (Ο ΦΡΑΓΚΟ/ΕΥΡΩ/ΦΟΝΙΑΣ).

  2. Σε περίπτωση απασχόλησης μη εκπαιδευμένου προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, πέραν του διοικητικού προστίµου, επιβάλλεται ΟΜΟΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΗΜΕΡΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ, Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ.