Άρθρο 7: Χρηματική επιβάρυνση – πρότυπα υποδομών

1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα για τη χρηµατοδότηση της συνδροµής, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και χωρίς να εισάγει διακρίσεις, θα εισπράττει ειδική χρηματική επιβάρυνση (Τέλος Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία) από τους χρήστες του αερολιμένα.

2. Η ειδική αυτή χρηματική επιβάρυνση είναι εύλογη, ανάλογη του κόστους, διαφανής και καθορίζεται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένα σε συνεργασία με τους χρήστες του αερολιμένα, μέσω της επιτροπής χρηστών του αερολιμένα, εφόσον αυτή υπάρχει, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου οργάνου. Η χρηματική επιβάρυνση κατανέμεται μεταξύ των χρηστών του αερολιμένα κατ’ αναλογία του ολικού αριθμού του συνόλου των αναχωρούντων επιβατών που μεταφέρει καθένας από αυτούς από τον εν λόγω αερολιμένα.

3. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα διαχωρίζει τους λογαριασμούς των δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή συνδρομής στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα από τους λογαριασμούς των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται διαδικασίες είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, λογαριασμού.

5. Ειδικά για τους αερολιμένες όπου φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,  τα  κατατιθέμενα ποσά διατίθενται αποκλειστικά για την πληρωμή των φορέων εξυπηρέτησης ΑµεΑ του άρθρου 3 του παρόντος, για την συντήρηση-βελτίωση των υποδομών του αερολιμένα που χρησιμεύουν για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2006, την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του άρθρου 6, την εκτύπωση εντύπων του άρθρου 9, τις διενεργούμενες επιτόπιες επιθεωρήσεις αερολιμένων του άρθρου 8 , ως και την αντικατάσταση τυχόν απολεσθέντος κινητικού εξοπλισμού του άρθρου 5.1 του παρόντος .

6. Το ύψος και το είδος της χρηματικής επιβάρυνσης, πρέπει να εμφανίζεται στο πωλούμενο εισιτήριο.

7. Για τους αερολιμένες όπου φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης της παραγράφου 1 εγκρίνεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή του άρθρου 8 του παρόντος

8. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής σε σχέση με τα πρότυπα (standards) που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις των αερολιμένων.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 15:01 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Άρθρο 7: Χρηματική επιβάρυνση – πρότυπα υποδομών
  1. Ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιµένα για τη χρηµατοδότηση της επίγειας παροχής συνδροµής, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και χωρίς να εισάγει διακρίσεις, δύναται να εισπράττει ειδική χρηματική επιβάρυνση (Τέλος Παροχής Συνδρομής Ατόμων με Αναπηρία ή Μειωμένη Κινητικότητα) από τους Χρήστες του Αερολιμένα.
  2. Η ειδική αυτή χρηματική επιβάρυνση είναι εύλογη, ανάλογη του κόστους, διαφανής και καθορίζεται από το Φορέα Διαχείρισης του Αερολιμένα σε συνεργασία με τους Χρήστες του Αερολιμένα, μέσω της Επιτροπής Χρηστών του Αερολιμένα, εφόσον αυτή υπάρχει, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου οργάνου. Η χρηματική επιβάρυνση κατανέμεται μεταξύ των Χρηστών του Αερολιμένα κατ’ αναλογία του ολικού αριθμού του συνόλου των αναχωρούντων επιβατών που μεταφέρει καθένας από αυτούς από τον εν λόγω Αερολιμένα.
  3. Ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιμένα διαχωρίζει τους λογαριασμούς των δραστηριοτήτων που αφορούν στην επίγεια παροχή συνδρομής στα Άτομα με αναπηρία και στα Άτομα με μειωμένη κινητικότητα από τους λογαριασμούς των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση που ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιμένα έχει αναθέσει την επίγεια παροχή συνδρομής σε Πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και ο Πάροχος υποχρεούται να διαχωρίζει τους λογαριασμούς των δραστηριοτήτων που αφορούν στην επίγεια παροχή συνδρομής στα Άτομα με αναπηρία και στα Άτομα με μειωμένη κινητικότητα από τους λογαριασμούς των τυχόν υπόλοιπων δραστηριοτήτων του.
  4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται διαδικασίες είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, λογαριασμού.
  5. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε μη κρατικούς Αερολιμένες.
  6. Ειδικά για τους Αερολιμένες όπου Φορέας Διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τα κατατιθέμενα ποσά διατίθενται αποκλειστικά για την πληρωμή των Παρόχων του παρόντος, για την κατασκευή, συντήρηση, και βελτίωση των υποδομών του Αερολιμένα που χρησιμεύουν αφενός για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας αφετέρου για την επίγεια παροχής συνδρομής στα ατόμα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2006, την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του άρθρου 6, την εκτύπωση εντύπων του άρθρου 9, τις διενεργούμενες επιτόπιες επιθεωρήσεις αερολιμένων του άρθρου 8 , ως και την αντικατάσταση τυχόν απολεσθέντος κινητικού εξοπλισμού του άρθρου 5.1 του παρόντος .
  7. Στην περίπτωση που ο Αερομεταφορέας επιλέξει να μετακυλήσει στο πωλούμενο εισιτήριο αερομεταφορικής μεταφοράς το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τέλος τότε το ύψος και το είδος της χρηματικής επιβάρυνσης θα πρέπει να εμφανίζεται ευκρινώς στο πωλούμενο εισιτήριο.
  8. Για τους Αερολιμένες όπου Φορέας Διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης της παραγράφου 1 εγκρίνεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή του άρθρου 8 του παρόντος
  9. Ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιµένα οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής σε σχέση με τα πρότυπα (standards) που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις των Αερολιμένων.{ Πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο όρος πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις καθώς δεν είναι σαφές σε ποιού είδους πρότυπα εγκαταστάσεων αναφέρεται η παρούσα παράγραφος }

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 16:32 | Παναγιώτης

  Δύο σχόλια:

  Αν η χρηματική επιβάρυνση είναι ανάλογη του κόστους, μπορεί να μην είναι εύλογη.

  Πως ορίζεται η λέξη «διαφανής»; Μήπως δημοσιοποίηση των ελεγμένων ξεχωριστών λογαριασμών των δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή συνδρομής στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα από το φορέα διαχείριση του αερολιμένα;

 • 17 Οκτωβρίου 2011, 18:55 | Σωτήρης Ν. Παπαδόπουλος

  Το άρθρο 8 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα ΙΣΟΤΗΤΑΣ των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, Δηλώνει ότι: «Ο αποτελεσματικότερος τρόπος χρηματοδότησης φαίνεται να είναι η είσπραξη χρηματικής επιβάρυνσης από κάθε αεροπορική εταιρεία, ανάλογης προς τον αριθμό επιβατών που η εταιρεία μεταφέρει από και προς τον αερολιμένα»

  Στο κείμενο σας ο γενικόλογος και ασαφής προσδιορισμός
  «Η χρηματική επιβάρυνση κατανέμεται μεταξύ των χρηστών του αερολιμένα κατ’ αναλογία του ολικού αριθμού του συνόλου των αναχωρούντων επιβατών που μεταφέρει καθένας από αυτούς από τον εν λόγω αερολιμένα», μπερδεύει και ενδεχομένως σκόπιμα. Γιατί σαν χρήστης του αερολιμένα μπορεί να εκληφθεί στη συνέχεια και στη νομοθέτηση του και ο απλός επιβάτης.

  Προτείνω με σαφήνεια να ορισθεί ότι: «Η χρηματική επιβάρυνση κατανέμεται μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, κατ’ αναλογία του ολικού αριθμού επιβατών που η εταιρεία μεταφέρει από και προς τον αερολιμένα»

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 22:05 | Μανόλης

  4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται διαδικασίες είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, λογαριασμού.

  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΤΑ ΜΕΣΩ Π.Δ. !!! ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΠΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ!!!!!!! ΤΟ ΣΤΕ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΦΡΟΥΣ!!!!!! Επιπλέον, αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί με το ίδιο π.δ. για να μην κλείσει δεκαετία η (μη) εφαρμογή του Κανονισμού ….

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 22:47 | Μανόλης

  2. Η ειδική αυτή χρηματική επιβάρυνση είναι εύλογη, ανάλογη του κόστους, διαφανής και καθορίζεται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένα σε συνεργασία με τους χρήστες του αερολιμένα, μέσω της επιτροπής χρηστών του αερολιμένα, εφόσον αυτή υπάρχει, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου οργάνου. Η χρηματική επιβάρυνση κατανέμεται μεταξύ των χρηστών του αερολιμένα κατ’ αναλογία του ολικού αριθμού του συνόλου των αναχωρούντων επιβατών που μεταφέρει καθένας από αυτούς από τον εν λόγω αερολιμένα.

  μια μικρή αλλαγή……..που δείχνει ότι οι αποφάσεις δεν πρέπει να είναι προειλημένες….

  2. Η ειδική αυτή χρηματική επιβάρυνση ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι εύλογη, ανάλογη του κόστους, διαφανής και καθορίζεται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένα σε συνεργασία με τους χρήστες του αερολιμένα, μέσω της επιτροπής χρηστών του αερολιμένα, εφόσον αυτή υπάρχει, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου οργάνου. Η χρηματική επιβάρυνση κατανέμεται μεταξύ των χρηστών του αερολιμένα κατ’ αναλογία του ολικού αριθμού του συνόλου των αναχωρούντων επιβατών που μεταφέρει καθένας από αυτούς από τον εν λόγω αερολιμένα.

  Ερώτηση: Ποιό είναι το έτος αναφοράς για τον καθορισμό του τέλους? το ποηγούμενο έτος, το επόμενο έτος? Τι προβλέπεται για τις εποχικές πτήσεις ή αυτές που προτοεμφανίζονται εν τω μέσω του καλοκαιριού?

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 22:04 | Μανόλης

  1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα για τη χρηµατοδότηση της συνδροµής, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και χωρίς να εισάγει διακρίσεις, θα εισπράττει ειδική χρηματική επιβάρυνση (Τέλος Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία) από τους χρήστες του αερολιμένα.

  ΟΥΠΠΠΣΣΣ!!!!
  «Ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα…. θα εισπράττει ειδική χρηματική επιβάρυνση…..»

  Δηλαδή αν εγώ έχω αεροδρόμιο και θέλω να παρέχω την υπηρεσία αφιλοκερδώς θα με βάλετε να επιβαρρύνω τους επιβάτες εισπράττω με το ζόρι??? Δεν θέλω ρε αδερφέ….,

  Συνεπώς

  1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα για τη χρηµατοδότηση της συνδροµής, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και χωρίς να εισάγει διακρίσεις, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ειδική χρηματική επιβάρυνση (Τέλος Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία) από τους χρήστες του αερολιμένα.