Άρθρο 5: Απώλεια αναπηρικών αμαξιδίων

1. Σε περίπτωση που κατά την παρεχόμενη κατά το Παράρτημα I του Κανονισμού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνδρομή χάνονται ή υφίστανται ζημία αναπηρικά αμαξίδια, λοιπός κινητικός εξοπλισμός και εξοπλισμός που συμβάλλει στη διευκόλυνση της κινητικότητας, χορηγείται προσωρινά στον επιβάτη με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα αντίστοιχος και όχι απαραιτήτως όμοιος εξοπλισμός από τον φορέα διαχείρισης αερολιμένα, στην περίπτωση που ο ίδιος προσφέρει την εν λόγω παροχή συνδρομής ή από τον φορέα εξυπηρέτησης ΑμεΑ, στην περίπτωση που του έχει ανατεθεί με σύμβαση η υπηρεσία.

2. Η προσωρινή χορήγηση του εξοπλισμού της προηγουμένης παραγράφου δε θίγει τις υποχρεώσεις για αποζημίωση του επιβάτη, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της αεροπορικής µεταφοράς.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 14:42 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Άρθρο 5: Απώλεια ή ζημία σε αναπηρικά αμαξίδια/ κινητικό εξοπλισμό
  1. Σε περίπτωση που κατά την παρεχόμενη κατά το Παράρτημα I του Κανονισμού (EK) αριθμ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνδρομή διαπιστώνεται απώλεια ή ζημία σε αναπηρικά αμαξίδια, λοιπό κινητικό εξοπλισμό και εξοπλισμό που συμβάλλει στη διευκόλυνση της κινητικότητας, χορηγείται προσωρινά στον επιβάτη με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα αντίστοιχος και όχι απαραιτήτως όμοιος εξοπλισμός από το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, στην περίπτωση που ο ίδιος προσφέρει την εν λόγω επίγεια παροχή συνδρομής ή από τον Πάροχο, στην περίπτωση που του έχει ανατεθεί με σύμβαση η υπηρεσία.{Κρίνεται αναγκαίο α) να περιοριστεί η αναφορά σε απώλεια ή ζημεία ατομικού εξοπλισμού του επιβάτη με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα β) να καθοριστεί η χρονική έκταση της έννοιας της «προσωρινής χορήγησης» και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έννοιας «όχι απαραιτήτως όμοιος εξοπλισμός»}
  2. Η προσωρινή χορήγηση του εξοπλισμού της προηγουμένης παραγράφου δε θίγει τις υποχρεώσεις για αποζημίωση του επιβάτη, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της αεροπορικής µεταφοράς.

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 22:15 | Μανόλης

  1. Σε περίπτωση που κατά την παρεχόμενη κατά το Παράρτημα I του Κανονισμού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνδρομή χάνονται ή υφίστανται ζημία αναπηρικά αμαξίδια, λοιπός κινητικός εξοπλισμός και εξοπλισμός που συμβάλλει στη διευκόλυνση της κινητικότητας, χορηγείται προσωρινά στον επιβάτη με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα αντίστοιχος και όχι απαραιτήτως όμοιος εξοπλισμός από τον φορέα διαχείρισης αερολιμένα, στην περίπτωση που ο ίδιος προσφέρει την εν λόγω παροχή συνδρομής ή από τον φορέα εξυπηρέτησης ΑμεΑ, στην περίπτωση που του έχει ανατεθεί με σύμβαση η ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ υπηρεσίαΣ.

  Οι απαιτούμενες λέξεις και γράμματα έχουν εισαχθεί στο παραπάνω κείμενο με κεφαλαία γράμματα.

  Επιπλέον, μήπως απαιτείται η θέσπιση μηχανισμού που να εξασφαλίζει ότι τα χορηγούμενα μέσα θα επιστρέφουν στο αεροροδρόμιο αμα τη αναχωρήσει του επιβάτη, ή ότι στο μεταξύ η αεροπορική εταιρεία οφείλει να του έχει εξασφαλίσει σχετικά μέσα ???