Άρθρο 2: Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) αερολιμένας: κάθε χώρος διαρρυθµισµένος ειδικά για την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγµούς αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συναφών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της κίνησης και της εξυπηρέτησης των αεροσκαφών καθώς και των εγκαταστάσεων που υποβοηθούν τις εμπορικές αεροπορικές υπηρεσίες.

β) αερομεταφορέας: κάθε επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών µε έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης.

γ) φορέας διαχείρισης του αερολιμένα: ο φορέας ο οποίος µε βάση την εθνική νομοθεσία έχει κυρίως ως αποστολή τη διοίκηση και τη διαχείριση των αερολιμενικών υποδομών και το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων αερομεταφορέων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων,

Για τους µη κρατικούς αερολιµένες, φορέας διαχείρισης του αερολιμένα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και λειτουργία του αερολιμένα.

δ) άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ): οποιοδήποτε πρόσωπο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά την χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού.

ε) φορέας εξυπηρέτησης ΑµεΑ: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται µε σύµβαση η παροχή της συνδροµής του παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 1107/2006.

στ) Αεροπορική Αρχή Αερολιμένα: οργανική μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η οποία εδρεύει σε µη κρατικό αερολιµένα.

ζ) χρήστης αερολιμένα: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει, αεροπορικώς επιβάτες, από/προς τον συγκεκριμένο αερολιμένα.

η) Επιτροπή Χρηστών Αερολιμένα: επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ.285/1998  (ΦΕΚ Α’ 207).

θ) πράκτορας/ταξιδιωτικός πράκτορας: εξαιρουμένου του αερομεταφορέα, ο διοργανωτής ή ο πωλητής υπό την έννοια του άρθρου 2 σημεία 2 και 3 του Π. Δ/τος 339/1996 (Α225) «περί οργανωμένων ταξιδίων σε συμμόρφωση προς την  οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 14:46 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  Άρθρο 2: Ορισµοί
  1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  α) Αερολιμένας: κάθε χώρος διαρρυθµισµένος ειδικά για την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγµούς αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συναφών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της κίνησης και της εξυπηρέτησης των αεροσκαφών καθώς και των εγκαταστάσεων που υποβοηθούν τις εμπορικές αεροπορικές υπηρεσίες.
  β) Αερομεταφορέας: κάθε επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών µε έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης.
  γ) Φορέας Διαχείρισης του Αερολιμένα ή Φορέας Διαχείρισης: ο φορέας ο οποίος µε βάση την εθνική νομοθεσία έχει κυρίως ως αποστολή τη διοίκηση και τη διαχείριση των αερολιμενικών υποδομών και το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων αερομεταφορέων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο Αερολιμένα ή σύστημα Αερολιμένων.
  Για τους µη κρατικούς Αερολιµένες, Φορέας Διαχείρισης του Αερολιμένα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η διοίκηση και λειτουργία του Αερολιμένα.
  δ) Άτομο με αναπηρία ή Άτομο με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ ή ΑμεΜΚ): οποιοδήποτε πρόσωπο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά την χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού.
  ε) Πάροχος Επίγειας παροχής συνδρομής προς επιβάτες με αναπηρία και επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα ή Πάροχος : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται µε σύµβαση η παροχή της συνδροµής του παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 1107/2006.
  στ) Αεροπορική Αρχή Αερολιμένα: οργανική μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η οποία εδρεύει σε µη κρατικό αερολιµένα.
  ζ) Χρήστης Αερολιμένα: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει αεροπορικώς επιβάτες από/προς τον συγκεκριμένο Αερολιμένα.
  η) Επιτροπή Χρηστών Αερολιμένα: επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ.285/1998 (ΦΕΚ Α’ 207).
  θ) Πράκτορας/Ταξιδιωτικός Πράκτορας: εξαιρουμένου του Αερομεταφορέα, ο διοργανωτής ή ο πωλητής υπό την έννοια του άρθρου 2 σημεία 2 και 3 του Π. Δ/τος 339/1996 (Α225) «περί οργανωμένων ταξιδίων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 • 17 Οκτωβρίου 2011, 09:59 | ΝΤΙΝΑ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ:
  1. ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΣΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΟΥ , ΑΝ ΠΑΩ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΓΙΝΟΜΑΙ ΥΓΕΙΕΙΕΣ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΨΩ ΜΙΣΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΕΩΝ , , ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ Η ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ . ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ
  2. ΠΕΡΙΣΙ ΒΓΗΚΕ ΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΣΘΕΝΙΕς ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΚΑΤΕΥΘΥΑΝ 80% ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΚΕΝΕ (ΟΠΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ , ΑΚΡΟΤΙΡΙΑΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΡΕΙΣ ΘΑ ΕΒΓΕΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΝΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Α) ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Β) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝΕ ΕΝΩ ΒΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΑΙΣΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΗΛ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙDS? ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ ΝΑ ΝΙΑΣΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝ ΔΕΝ ΚΛΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΑΛΑ? ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΩ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ?
  3)ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΒΑΛΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΗ ΦΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΑΛΛΑ
  Α)3ΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ 40 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΠΡΑΓΜΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΓΩ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΨΩ ΚΑΙ 28 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΚΑΙ Β) ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2006 Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΠΑΘΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΗ ΑΦΣΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ (ΠΧ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΔΕΗ , ΟΤΕ, ΕΟΤ Κ.Λ.Π. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΙ ΕΧΩ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΛΕΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΘΗΣΗ . Η ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΕΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΘΕΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΔΥΣΤΙΧΟΣ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΛΩΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΥΠΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ

 • 16 Οκτωβρίου 2011, 22:29 | zeng26

  Η γλώσσα του κειμένου αυτού, που επιζητεί νομικό κύρος, είναι εξωτική και παράξενη για τη δική μου νομική παιδεία–αλλ΄αυτό είναι μάλλον δικό μου πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω όμως ΄που ευρίσκεται η απλότης στην έκφραση «Ο φορέας διαχείρισης» εκεί που ίσως θα έγραφα Ο διαχειριστής.
  Και τι είναι πάλι αυτός ο Φορέας εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ;
  Γιατί κάθε δραστηριότητα πρέπει να διενεργείται από κάποιον …Φορέα; Λαζόπουλο μου θυμίζει!(Είμαι ένας Δημόσιος Φορέας, τραγούδαγε προ δεκαετίας, όταν οι φορείς ήταν η κυρίαρχη μόδα, που ευτυχώς μας τελείωσε…)

  Η ακροστιχίς ΑΜΕΑ δεν καλύπτει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, παρά την αοριστίαν της, ενώ η περιωρισμένη κινητικότης είναι σαφέστερη έννοια. Χρειάζεται καλύτερη περιγραφή των ωφελουμένων ομάδων πολιτών.

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 21:16 | Μανόλης

  ζ) χρήστης αερολιμένα: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει, αεροπορικώς επιβάτες, από/προς τον συγκεκριμένο αερολιμένα.

  Εξ όσων γνωρίζω, επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν μόνον οι αερομεταφορείς με έγκυρη άδεια αεροπορικής εκμετάλλευσης, συνεπώς χρήστης αερολιμένα μπορεί να είναι είναι μόνο αερομεταφορέας.

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 21:16 | Μανόλης

  άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ). Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των όρων και των αρχικών που χρησιμοποιούνται.

 • 13 Οκτωβρίου 2011, 21:23 | Παντελής Πρέζας

  Θα ήθελα στον ορισμό της αναπηρίας να μπει ρητά και η ανοσοκαταστολή.