Άρθρο 8: Αρμόδια Δημόσια Αρχή

1. Αρμόδια Δημόσια Αρχή για την επιβολή της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σε ότι αφορά στους φορείς διαχείρισης αερολιµένων και τους αεροµεταφορείς είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ειδικότερα για τους φορείς διαχείρισης αερολιµένων αρµόδια είναι η Διεύθυνση Αερολιµένων και για τους αεροµεταφορείς, τους πράκτορές τους και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες αρµόδια είναι η  Διεύθυνση Αεροπορικής Εκµετάλλευσης. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αεροπορικής Εκμετάλλευσης μπορεί να αναθέτει την διερεύνηση υποθέσεων στα οικεία Τμήματα ή Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου ή την αρμόδια Αεροπορική Αρχή.

2. Για την άσκηση του εποπτικού έργου, διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις σε αερολιµένες ή σε άλλους απαιτούµενους χώρους. Οι επιθεωρούντες αερολιμενικοί υπάλληλοι έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως, χώρους κίνησης και ελιγµών αεροσκαφών, υποδοµές, εγκαταστάσεις, γραφεία και αίθουσες µε αεροπορικό ή άλλο εξοπλισµό του ελεγχόµενου φορέα ή προσώπου, ή σε πτητικά μέσα στο έδαφος εφόσον αυτό απαιτείται, εντός ή εκτός των ορίων κάθε αερολιμένα της Ελλάδας, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό ή διοικητικό καθεστώς που το διέπει.

3. Κατά την άσκηση του εποπτικού έργου, οι επιθεωρούµενοι φορείς, ή πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν στους επιθεωρούντες υπαλλήλους στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ηλεκτρονικά αρχεία, στοιχεία, αντικείµενα και πληροφορίες µε τον τρόπο και στη µορφή που τους ζητούνται, να συνεργάζονται µαζί τους και να διευκολύνουν το έργο τους µε κάθε δυνατό τρόπο.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρούντες υπάλληλοι έχουν καθήκον εχεμύθειας και υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα επαγγελματικά και άλλα απόρρητα που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση τους.

5. Οι τεκµηριωµένες εκθέσεις των επιθεωρήσεων κατατίθενται στη Διεύθυνση Αερολιµένων ή στη Διεύθυνση Αεροπορικής Εκµετάλλευσης και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εφαρµόζεται η κυρωτική διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 15:34 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Άρθρο 8: Αρμόδια Δημόσια Αρχή

  1. Αρμόδια Δημόσια Αρχή για την επιβολή της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σε ότι αφορά στους Φορείς Διαχείρισης Αερολιµένων και τους Αεροµεταφορείς είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ειδικότερα για τους Φορείς Διαχείρισης Αερολιµένων αρµόδια είναι η Διεύθυνση Αερολιµένων και για τους Αεροµεταφορείς, τους Πράκτορές τους και τους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες αρµόδια είναι η Διεύθυνση Αεροπορικής Εκµετάλλευσης. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αεροπορικής Εκμετάλλευσης μπορεί να αναθέτει την διερεύνηση υποθέσεων στα οικεία Τμήματα ή Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου ή την αρμόδια Αεροπορική Αρχή.
  2. Για την άσκηση του εποπτικού έργου, διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις σε Αερολιµένες ή σε άλλους απαιτούµενους χώρους. Οι επιθεωρούντες αερολιμενικοί υπάλληλοι έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως, χώρους κίνησης και ελιγµών αεροσκαφών, υποδοµές, εγκαταστάσεις, γραφεία και αίθουσες µε αεροπορικό ή άλλο εξοπλισµό του ελεγχόµενου φορέα ή προσώπου, ή σε πτητικά μέσα στο έδαφος εφόσον αυτό απαιτείται, εντός ή εκτός των ορίων κάθε αερολιμένα της Ελλάδας, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό ή διοικητικό καθεστώς που το διέπει.
  3. Κατά την άσκηση του εποπτικού έργου, οι επιθεωρούµενοι φορείς, ή πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν στους επιθεωρούντες υπαλλήλους στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ηλεκτρονικά αρχεία, στοιχεία, αντικείµενα και πληροφορίες µε τον τρόπο και στη µορφή που τους ζητούνται, να συνεργάζονται µαζί τους και να διευκολύνουν το έργο τους µε κάθε δυνατό τρόπο.
  4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρούντες υπάλληλοι έχουν καθήκον εχεμύθειας και υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα επαγγελματικά και άλλα απόρρητα που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση τους.
  5. Οι τεκµηριωµένες εκθέσεις των επιθεωρήσεων κατατίθενται στη Διεύθυνση Αερολιµένων ή στη Διεύθυνση Αεροπορικής Εκµετάλλευσης και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εφαρµόζεται η κυρωτική διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 16:33 | Παναγιώτης

  Νομίζω ότι εδώ έχουμε «σύγκρουση συμφερόντων» (conflict of interests):

  Αρμόδια Δημόσια Αρχή για την επιβολή της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σε ότι αφορά στους φορείς διαχείρισης αερολιµένων και τους αεροµεταφορείς είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Η ΥΠΑ όμως διαχειρίζεται τα κρατικά αεροδρόμια, άρα θα ελέγχει τον ευατό της. Θα δημοσιεύονται άραγε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών; Ποιός θα πιστοποιεί την εγκυρότητα / ποιότητα των ελέγχων αυτών. Μήπως πρέπει να ανατίθεται σε κάποιο ανεξάρτητο φορέα;