Άρθρο 9: Υποχρέωση ενημέρωσης-καταγγελίες

1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα οφείλει να διαθέτει σε εµφανή σηµεία στους χώρους ελέγχου εισιτηρίων ενηµερωτικά έντυπα ή εναλλακτικά µέσα ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών στον φορέα διαχείρισης του αερολιµένα, στον αεροµεταφορέα και στην αρµόδια Δηµόσια Αρχή που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφο 1 του παρόντος.

2. Ο φορέας διαχείρισης αερολιµένα και ο αεροµεταφορέας υποχρεούνται να απαντούν στις υποβαλλόμενες κατά το άρθρο 15 του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2006 καταγγελίες το αργότερο εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.

3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούται να συνεργάζεται µε συλλογικά όργανα ατόµων µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα για την προώθηση της ενηµέρωσής τους.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 15:41 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Άρθρο 9: Υποχρέωση ενημέρωσης-καταγγελίες
  1. Ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιµένα οφείλει να διαθέτει σε εµφανή σηµεία στους χώρους ελέγχου εισιτηρίων ενηµερωτικά έντυπα ή εναλλακτικά µέσα ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών στον Φορέα Διαχείρισης του Αερολιµένα, στον Αεροµεταφορέα και στην αρµόδια Δηµόσια Αρχή που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφο 1 του παρόντος.
  2. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιµένα και ο Αεροµεταφορέας υποχρεούνται να απαντούν στις υποβαλλόμενες κατά το άρθρο 15 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθμ.1107/2006 καταγγελίες το αργότερο εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.
  3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούται να συνεργάζεται µε συλλογικά όργανα ατόµων µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα για την προώθηση της ενηµέρωσής τους

 • Η παράγραφος 1 του άρθρου 9, όπως είναι διατυπωμένη κατά τη γνώμη μου δεν εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην υποχρέωση ενημέρωσης και τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών.
  Συγκεκριμένα αναφέρει:
  «Άρθρο 9 Υποχρέωση ενημέρωσης-καταγγελίες 1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα οφείλει να διαθέτει σε εμφανή σημεία στους χώρους ελέγχου εισιτηρίων ενημερωτικά έντυπα ή εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα….»

  Προτείνω να αντικατασταθεί με το παρακάτω κείμενο»

  «Άρθρο 9 Υποχρέωση ενημέρωσης-καταγγελίες 1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα οφείλει να διαθέτει σε εμφανή και προσβάσιμα (και από χρήστες αμαξιδίων) σημεία στους χώρους ελέγχου εισιτηρίων και στην ιστοθέση του ενημερωτικό υλικό σε έντυπη μορφή αλλά και σε άλλους προσβάσιμους μορφότυπους (όπως σε γραφή Braille, μεγεθυσμένη εκτύπωση και προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα……»