Άρθρο 10: Μεταβατικά μέτρα

1. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί είτε με βάση τα κριτήρια του Κανονισμού 1107/2009 (ζωνικές αιτήσεις) είτε έχουν επανεγκριθεί με το ΠΔ 115/97 (Α’ 104) τα οποία φέρουν σήμανση κατά CLP και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρούσας μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση εφόσον υποβληθεί αίτηση για τον σκοπό αυτό συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος από την οποία προκύπτει ότι αυτή είναι πανομοιότυπη με αυτήν του αντίστοιχου σκευάσματος που έχει εγκριθεί για επαγγελματική χρήση ή υπάρχουν κάποιες διαφορές οι οποίες θεωρούνται «μικρές» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/12638/201120 November 2012 rev. 2 όπως εκάστοτε ισχύει.
β. Το Έντυπο 1 με τα παραρτήματα αυτού συμπληρωμένα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
γ. παράβολο της περίπτωσης Α.1 19) της απόφασης 8503/94606/30-6-2013 (ΦΕΚ Β’ 2016)
2. Οι αιτήσεις εξετάζονται σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 4 της παρούσας
3. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης, θα απορρίπτονται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επανέλθουν με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009