Άρθρο 11: Δημοσίευση-Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης
2. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ