Άρθρο 05: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

1. Υποβολή αίτησης μόνο για ερασιτεχνική χρήση:

1. 1 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν πλήρες πακέτο μελετών και σχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης (dRR) για τις προτεινόμενες χρήσεις από το οποίο να αποδεικνύεται η ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
1.2 Εφόσον πρόκειται για σκευάσματα που περιέχουν αποκλειστικά ουσίες χαμηλού κινδύνου οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και επαρκή αιτιολόγηση για τα στοιχεία που δεν υποβάλουν.
1.3 Προκειμένου για αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, θα πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις σε στοιχεία του άρθρου 41 ενώ ή άδεια από το άλλο Κ-Μ θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι πρόκειται για ερασιτεχνική χρήση καθώς και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις που την συνοδεύουν για ασφαλή χρήση.
2. Υποβολή αίτησης ταυτόχρονα για επαγγελματική και για ερασιτεχνική χρήση για το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ίδια μορφή και περιεκτικότητα δραστικής ουσίας):

2.1 Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται χωριστό σχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης (dRR) για την επαγγελματική και για την ερασιτεχνική χρήση. Στην περίπτωση που τα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι κοινά και για τις δύο χρήσεις, υποβάλλεται πλήρες πακέτο στοιχείων για την επαγγελματική χρήση ενώ για την ερασιτεχνική χρήση αυτό περιορίζεται μόνο στα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για να αποδείξουν την ασφάλεια του σκευάσματος. Για τα υπόλοιπα γίνεται αποδεκτή η παραπομπή στα στοιχεία που έχουν κατατεθεί για επαγγελματική χρήση του σκευάσματος.
2.2 Οι διατάξεις της παραγράφου 2.1 ανωτέρω εφαρμόζονται εφόσον οι προτεινόμενες χρήσεις και τρόπος εφαρμογής για ερασιτεχνική και για επαγγελματική χρήση είναι οι ίδιες. Τυχόν διαφοροποίηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με επιπλέον στοιχεία.
2.3 Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων της παρούσας περίπτωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό εμπορικό όνομα για τα δύο σκευάσματα.
3. Υποβολή αίτησης για ερασιτεχνική χρήση σε χρόνο μεταγενέστερο μετά την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά για επαγγελματική χρήση για το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ίδια μορφή και περιεκτικότητα δραστικής ουσίας):
3.1 Υποβάλλεται σχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης συνοδευόμενο από τα απαραίτητα στοιχεία/μελέτες από τα οποία αποδεικνύεται η ασφάλεια του σκευάσματος για τις προτεινόμενες χρήσεις.
3.2 Οι διατάξεις των παραγράφων 2.1-2.3 ανωτέρω εφαρμόζονται και στην παρούσα περίπτωση.

  • 27 Φεβρουαρίου 2014, 00:37 | Τακλής Χρήστος

    απαιτούμενο δικαιολογητικό πρέπει να είναι μια κάρτα (ηλεκτρονική ή απλή χάρτινη κάρτα), που θα αναγράφεται ημερομηνία, τύπος φυτοφαρμάκου ή δραστικής ουσίας, και ποσότητα… και να σφραγίζεται πάντα από Γεωπόνο.