Άρθρο 02: Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

«ερασιτέχνης χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το οποίο στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως αυτή δηλώνεται στις Αρμόδιες Αρχές της χώρας για φορολογικούς σκοπούς, δεν είναι αγρότης τα δε φυτικά προϊόντα που έχουν δεχθεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικό προϊόν προορίζονται για προσωπική κατανάλωση

«σκευάσματα που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση» είναι τα σκευάσματα φυτοπροστατετυτικών προϊόντων που περιέχουν τουλάχιστον μια δραστική ουσία, η οποία έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 80.7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009

«σκευάσματα χαμηλού κινδύνου» είναι τα σκευάσματα φυτοπροστατετυικών προϊόντων που περιέχουν μόνο δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 22.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως χαμηλού κινδύνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009

«ετοιμόχρηστο σκεύασμα» είναι το σκεύασμα φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη χωρίς να απαιτείται καμία ανάμειξη ή αραίωση και η συσκευασία δεν μπορεί να ανοίξει ώστε να απελευθερωθεί το περιεχόμενο της