Άρθρο 01:Σκοπός

Η παρούσα απόφαση έχει σαν σκοπό:
1. Την θέσπιση των κριτηρίων που ακολουθούνται από την Συντονιστική Εθνική Αρχή για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προορίζονται για ερασιτεχνική χρήση και
2. Την περιγραφή της ακολουθούμενης διαδικασίας και των απαιτήσεων σε στοιχεία για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προορίζονται για ερασιτεχνική χρήση