Άρθρο 04: Διαδικασία αδειοδότησης σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

1. Υποβολή αίτησης μόνο για ερασιτεχνική χρήση:

1.1 Η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 δηλαδή αξιολόγηση της αίτησης είτε από την Ελλάδα είτε από κάποιο άλλο Κ-Μ της νότιας ζώνης ή οποιασδήποτε άλλης ζώνης ανάλογα με τις αιτούμενες χρήσεις, ή με τις διατάξεις του άρθρου 34 εφόσον υπάρχει ήδη εγκεκριμένο άλλο σκεύασμα ίδιας μορφής και περιεκτικότητας ή με τις διατάξεις του άρθρου 40 περί αμοιβαίας αναγνώρισης άδειας άλλου Κ-Μ ή τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 47 εφόσον πρόκειται για σκεύασμα που περιέχει αποκλειστικά ουσίες χαμηλού κινδύνου.
1.2 Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, τα απαιτούμενα στοιχεία και το απαιτούμενο παράβολο σε σχέση με τα σκευάσματα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση.
1.3 Ο Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά φέρει τον αύξοντα αριθμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει π.χ. εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κ.λ.π. με τον διακριτικό τίτλο /ΕΡ.
2. Υποβολή αίτησης ταυτόχρονα για επαγγελματική και για ερασιτεχνική χρήση για το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ίδια μορφή και περιεκτικότητα δραστικής ουσίας):

2.1 Η αίτηση εξετάζεται με την αντίστοιχη νομική βάση όπως και στην περίπτωση της παραγράφου 1.1 ανωτέρω ενώ η αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων για την επαγγελματική όσο και για την ερασιτεχνική χρήση γίνεται ταυτόχρονα.
2.2 Η απόφαση χορήγησης Άδειας Διάθεσης στην Αγορά εκδίδεται από την Συντονιστική Εθνική Αρχή ταυτόχρονα και αποτελείται από δύο αποφάσεις: μια για το σκεύασμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες χρήστες και μια δεύτερη η οποία είναι ίδια με την πρώτη με μικρές διαφορές π.χ. διαφορετικό εμπορικό όνομα, διαφορετικά μέτρα προφύλαξης κ.λ.π.
2.3 Ο Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά δίδεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.3 ανωτέρω.

3. Υποβολή αίτησης για ερασιτεχνική χρήση σε χρόνο μεταγενέστερο μετά την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά για επαγγελματική χρήση για το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ίδια μορφή και περιεκτικότητα δραστικής ουσίας):
3.1 Η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη νομική βάση όπως και στην περίπτωση της παραγράφου 1.1 ανωτέρω ενώ στην απόφαση χορήγησης Άδειας Διάθεσης στην Αγορά γίνεται αναφορά στο αντίστοιχο σκεύασμα το οποίο έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί για επαγγελματική χρήση

  • 27 Φεβρουαρίου 2014, 00:01 | Τακλής Χρήστος

    Για να μην υπάρχει υπερ-εκμετάλλευση, οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αγοράζουν φυτοφάρμακα μόνο άμα διαθέτουν κάρτα (κατά προτίμηση ψηφιακή κάρτα, όπου τα στοιχεία θα ανανεώνονται άμεσα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα) όπου θα περνιούνται μέσα οι αγορές που κάναν με την ημερομηνία, τον τύπο φυτοφαρμάκου, και την ποσότητα.

    Έτσι με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν να καταστρέφουν το περιβάλλον πηγαίνοντας από τον έναν Γεωπόνο στον άλλο και να αγοράζουν και άλλη ποσότητα φυτοφαρμάκων.